_

 

 

_

 

 

_

 

_

 

 

 

_

 

 

_

 

 

 

_

Otrantói levél, melyet Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novara parancsnoka a győztes csatában szerzett sebesüléséből lábadozva, kórházi ágyon írt Szuborits Antalnak, a csatában elesett első tisztje, Szuborits Róbert édesapjának. (A sokáig magánszemély birtokában volt levelet 2005 novemberében a Horthy Miklós Társaság köz-adakozásból megvásárolta és a Magyar Nemzeti Múzeumban szakszerű körülmények között őrizteti.)

Kérem kattintson a képre a részletekért.

"Kedves Bátyám!

Egy fájdalmas kötelességemnek engedelmeskedem, amikor tisztjeim és egész legénységem nevében vérző szívvel fejezem ki legigazabb részvétemet. Mi magunk is a legnagyobb részvétre szorulunk, szerettük, becsültük, tiszteltük! Alattvalóinak egy mindig szeretettel gondoskodó, mindenre figyelő jóságos feljebbvalója volt, nekem - a mellett, hogy lankadhatatlan kitűnő helyettesem - igaz és hű barátom. Az iránta megnyilvánuló részvét leírhatatlan volt és a temetése a legmeghatóbb és szebb, amit csak elképzelni lehet. - A túlerő elleni 3 órát tartó ádáz küzdelemben szegény Róbert folyton tevékeny volt, mindenütt segített, utánanézett, reparáltatott. 10 óra d.e. után, mikor épen egy keletkező tüzet oltatott el, ment a fedélzeten baloldalt a boot...-nél hátrafelé.

Akkor érte egy szerencsétlen gránát. Rögtön ott volt a segítség, de alig 1 1/2 perc alatt megszűnt élni, tehát nem szenvedhetett. Számos barátai és tisztelői mind azzal vigasztalják magukat, hogy szebb halállal kimúlni nem lehet. Egy érckoporsót csináltattunk, hogy fel lehessen vitetni. Bocsánatod kérem, hogy így, ceruzával írok, de sebesülve az ágyban fekszem és nem akartam soraimmal késni.

A Novara rövidesen Polába megy sérüléseit orvosolni. Remélem, hogy nem kell vissza maradnom, de aztán mégis hosszabb ápolásra szorulok, azért címem bizonytalan. Azonban: An das Komando S.M.S. Novara Marinefeldpost Pola címzésű levelek minden késés nélkül felbontatnak helyettesem által. Szegény Róbert hagyatéka előírás szerint természetesen a legnagyobb precizitással rendeztetik. - Magam is beteg lévén bocsáss meg kedves bátyám, hogy bővebben nem írhatok, de ha legközelebb utam Budapesten vezet keresztül, nem fogom elmulasztani tiszteletemet tenni. Mellékelve küldök egy felvételt, mely a katasztrófa helyét ábrázolja. Az ágyú védpáncélján két találat látható.

Legmélyebb részvétemet ismételve és fájdalmatokban fájó szívvel és őszintén osztozva maradok mély tisztelettel

őszinte híved

Horthy Miklós
sorhajó kapitány
a "Novara" parancsnoka
21/V. 917."

Alulírott kijelentem, hogy a HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG célkitűzéseivel (a volt kormányzó
emlékének ápolása, jó hírnevének visszaállítása stb.) egyetértek, és közreműködésemmel támogatni
kívánom. Az Alapszabály rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és az alábbi űrlap
kitöltésével kérem tagnyilvántartásba vételemet.

Belépési Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy a HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG célkitűzéseivel (a volt kormányzó úr emlékének ápolása, jó hírnevének visszaállítása stb.) egyetértek, és a társaságot a közreműködésemmel támogatni kívánom. Az alapszabály rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és az alábbi űrlapot kitöltve kérem tagnyilvántartásba vételemet.

Mandatory*

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)


  Refresh Captcha  
Field not valid (required or bad value)
   

Bevezetés helyett...

Az 1956-os magyar forradalom, ha rövid időre is, de lelket öntött a nyolcvannyolc éves Kormányzóba, s reménysugarat ébresztett benne, hogy szeretett hazáját hamarosan viszontláthatja. Tudjuk, a keserű emigrációban eltöltött évek mély testi, de főleg lelki nyomot hagytak benne, melyet emlékiratainak talán legszebb mondatai így jellemeznek: Gondolataim az Atlanti-óceán partjáról szüntelen haza-szállnak a Duna-Tisza partjaira, édes hazámba, melyet számomra a világ legszebb országa sem pótolhat. Itt naponta látom a tengert, eredeti élethivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködöm benne. Mély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely szülőhazám-hoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és a magyar nép körébe vonz! Aki ilyen mondatokat képes papírra vetni, annál érthető, hogy az utolsó szalmaszál elvesztése, amit a forradalom jelentett, számára nem túlélhető. A forradalom leverése után a Kormányzó mély apátiába zuhant, s bár orvosai szerint szervi bajban nem szenvedett, 1957. február 9-én visszaadta lelkét teremtőjének.

Sírja a lisszaboni Angol Katonai Temetőben évtizedekig zarándok-helyül szolgált a Portugáliába látogató magyarok és nem magyarok számára. E sírban kellett bevárnia, amíg hazájában olyan politikai helyzet alakul ki, hogy hamvai és az időközben elhunyt felesége, jószási Purgly Magdolna és kisebbik fia, ifj. Horthy Miklós hamvai végakaratuknak megfelelően a kenderesi családi sírboltba kerül-hettek.

 

Az újratemetés

A hazahozatal kezdeményezője vitéz Dávidházy András hosszújáratú tengerészkapitány, a Magyar Tengerészek Egyesülete tiszteletbeli elnöke volt, akinek elképzelése egybeesett a Horthy Család tagjainak, így elsősorban özvegy Horthy Istvánné és fia, a Kormányzó unokája, ifj. Horthy István elképzelésével. Az ügy mellé, saját lehetőségeit kiegészítendő, Szimon Miklós bőkezű támogatókat tudott találni vitéz Dávidházy András és vitéz Juba Ferenc kapitányok személyében, valamint olyan segítőtársakat, mint Kéri Kálmán tábornok, az akkori országgyűlés korelnöke, a Kormányzó egykori szárnysegédje.

Az 1993. szeptember 4-én lezajlott újratemetés tízezreket, egyes becslések szerint hatvan-hetvenezer embert vonzott Kenderesre. A példaszerűen megrendezett temetés azonban nem volt állami ceremónia. Az Antall-kormány tagjai, látva a baloldali és liberális ellenzék harsány ellenzését, nem merték felvállalni, hogy Magyarország volt kormányzójának állami, méltóságát megillető temetést rendezzenek, s bár nem gátolták, sőt segítették az újratemetést, azon csak magánemberként vettek részt, sőt az addigra nagybeteg Antall József miniszterelnök még úgy sem.

Így bátran mondhatjuk, hogy bár az újratemetés megtörtént, a Kormányzó úr és családja tagjai végakaratuknak megfelelően hazai földbe kerültek, de az igazi, az állami újratemetés, mely egyben visszaadja vitéz nagybányai Horthy Miklósnak az őt megillető helyet, a magyar hősök és államfők sorában még várat magára.

 

Egy hálás magyar zsidó...

Az akkori baloldali és liberális ellenzéki pártok, elsősorban az SZDSZ már az újratemetés hírére beindított gúny- és gyűlöletáradatával éles kontrasztot képezett, s jelenlévők ámulatát váltotta ki egy korosodó, középmagas, átlagosan öltözött úr, aki az újratemetésen egy hatalmas koszorúval jelent meg, melynek szalagján Egy hálás magyar zsidó felirat volt olvasható. Amikor valamelyik TV-társaság forgatócsoportja hozzálépett, kiderült, hogy az úr: Blumgrund János, pozsonyi születésű, ma Bécsben élő magyar zsidó, aki szüleivel a Szlovákiában már 1940-ben jelentkező zsidóüldözések elől Horthy Magyarországára menekült. Itt biztonságban megélte a háború végét, majd édesapjával együtt a Rákosi rezsim Katonapolitikai Osztályának lett tartósan ottmarasztalt "vendége". Blumgrund János, amikor 1956-ban módja lett rá, elhagyta Magyarországot, Bécsbe költözött, majd megismerkedett az ugyancsak menekült s fiát egyedül nevelő asszonnyal, Almási Szabó Katalinnal, akivel azóta is boldog házasságban él. Évekkel később, lelki beállítottságának és katolikus feleségének köszönhetően áttért a katolikus hitre, s azon ritka és szerencsés emberek közé tartozik, akiknek keresztapja őszentsége II. János Pál pápa.

A hittel együtt nevet is változtató, most már Almási Szabó János mély igazságérzettől vezérelve az 1989 előtti időkben jelentősen segítette az akkori úgynevezett "demokratikus ellenzék" tagjait, jó barátságban volt Krassó Györggyel, Zsille Zoltánnal, de barátjának mondhatja Lovas Istvánt, dr. Pákh Tibort és sok más ismert személyiséget.

 

Az első Horthy-társaság...

Almási Szabó János mint az igazság és a Kormányzó úr lelkes híve először magánlevelekben vette fel a harcot az újratemetés által újra felkorbácsolt indulatokkal, s a médiából a Kormányzó személyére és korára szórt hamis vádakkal, majd látva ezek eredménytelenségét egy szervezet létrehozásán kezdett fáradozni. Egy szervezeten, mely jogi személyként sok emberrel a háta mögött remélhetőleg eredményesen lép fel a rágalmakkal szemben. Ehhez azonban lelkes magyarországi vezetőre volt szükség.

Kapóra jött, hogy Almási Szabó János egy magyarországi össze-jövetelen megismerkedett egy győri polgárral, Világhy Józseffel, aki elvállalta egy társaság létrehozását. Így került sor 1994 szeptem-berében a Horthy Miklós Történelmi Társaság győri bejegyzésére Világhy József barátja, egykori '56 utáni rabtársa, Paray László elnökletével.

A társaság áldásos tevékenységet fejtett ki a magyar civil szférában. Megmozgatta és egybefogta a két világháború közötti időszak és annak emblematikus figurája, vitéz nagybányai Horthy Miklós való-sághű megítélését szorgalmazó embereket s így kisebb-nagyobb csoportok, tagozatok alakultak országszerte, melyek a győri szervezet fiókintézményeinek voltak tekinthetők, bár a kapcsolat valójában igen laza volt. Így jött létre csoport Százhalombattán, Pápán, Szekszárdon, Keszthelyen, majd végül Sárospatakon. Mindez inspirálóan hatott az országszerte élő és a Kormányzóra hálával és szeretettel gondoló honfitársainkra. A vetés szárba szökkent.

 

A Budapesti Tagozat

A vidéki városok után a győri szervezet, pontosabban Almási Szabó János, Paray László, Világhy József és Szimon Miklós újságokban, így a Magyar Nemzetben is 2001. március 3-ra bemutatkozó össze-jövetelt hirdettek meg a budai Szent Imre Gimnázium dísztermébe azzal, hogy elegendő érdeklődő esetén megalakítják a Budapesti Tagozatot. A jól sikerült bemutatkozás eredményeként 2001. május 18-án az MDF XI. kerületi helyiségében nyolcvan körüli létszámmal megalakult a Horthy Miklós Történelmi Társaság Budapesti tagozata. A háromtagú elnökségbe Nagy E. Kornéliát, vitéz Czanik Gézát és Dobai Miklóst választották, mely elnökségi tagok közül Dobai Miklós lett az elnök.

Nem utolsó sorban a főváros adottságainak köszönhetően a Buda-pesti Tagozat már a kezdet kezdetén jelentős sikereket könyvelhe-tett el. Kapcsolatot teremtett a fővárosban működő egyéb szerveze-tekkel: Vitézi Rend, Trianon Társaság, Hermann Ottó Társaság, stb., illetve képviseltette magát más társaságok rendezvényein, részt vett egyházi rendezvényeken, mint például az újrakészített ereklyés országzászló felszentelése, vagy a Szent Jobb körmenet. Ez utóbbi kapcsán budapestiek ezrei, s a TV-közvetítés jóvoltából határokon inneni és túli magyarok tízezrei szerezhettek tudomást a társaság létezéséről.

 

A Horthy Miklós Társaság

Mindezek eredményeként a szervezet létszáma oly mértékben gyarapodott, hogy indokoltnak látszott egy önálló budapesti szer-vezet létrehozása és bejegyzése. Így 2002-ben, megkapva a Magyar Tudományos Akadémia névhasználati engedélyét, a Fővárosi Bíróságon önálló szervezetként került bejegyzésre Horthy Miklós Társaság néven.

A társaság vezetését öttagú elnökség végzi, mely elnökből, elnök-helyettesből, két alelnökből és titkárból áll. Az alapszabály lehetővé teszi nem a bejegyzés helyén élő tagok számára, hogy elegendő létszám és akarat esetén önálló csoportot, tagozatot hozzanak létre, melynek élére tagozati elnököt és elnökséget válasszanak, s ezt követően bizonyos önállóságot élvezzenek. Így működik Bécs-ben a Bécsi tagozat, mely a korábbi Horthy Miklós Történelmi Társaság Bécsi Tagozataként testületileg lépett át társaságunkhoz Almási Szabó János vezetésével. De így csatlakozott hozzánk a Dr. Dékán Károly történész vezette Gömbös Gyula Baráti Társaság is.

A felvételüket kérők, megismerkedve a társaság Alapszabályával és kitöltve a belépési nyilatkozatot, tagsági igazolványt kapnak. A társaság ma közel kétszáznyolcvan tagot számlál, saját folyószám-lával, adószámmal és internetes honlappal rendelkezik.

A társaság zászlaja, melyet Vajna Iván tagtársunk közvetítésével adományként kaptunk: koronás címerrel díszített nemzetiszín zászló, melyen arannyal hímzett betűkkel ívelt felirat formájában a címer felett a Horthy Miklós, a címer alatt, a zöld mezőben pedig a Társaság szó olvasható. A hímzett feliratot a társaság titkár asz-szonya, Kőrössy Katalin hímezte. Ugyanő készítette el és hímezte az özvegy Horthy Istvánné által adományozott zászlóanyai szalagot, de arról majd később.

A társaság működéséhez szükséges anyagiakat részben tagdíjakból és részben más forrásokból teremtjük elő. A tagdíj összege, mely havi egyszáz forint, úgy van megállapítva, hogy ne okozzon anyagi megterhelést az elsősorban nyugdíjas korosztályú tagoknak. Ez az összeg azonban a normális működéshez nem elegendő, ezért köszönettel fogadjuk tehetősebb itthoni tagtársaink, külhoni tag-társaink és szimpatizánsaink felülfizetéseit, hazai cégek átutalásait és az önkormányzat esetenkénti támogatását egy-egy konkrét terv megvalósításához.

Az alapszabály közhasznú tevékenység folytatásáról is rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a bejegyzéstől számított törvényes idő lejárta után a tagok és szimpatizánsok személyi jövedelem adójá-nak 1%-át megkaphassuk.

A társaság fő tevékenységi köre kiterjed a Kormányzó Úr és Családja emlékének ápolására, hozzájuk vagy tevékenységükhöz köthető jeles évfordulók és események megünneplésére. Ezen túlmenően, mintegy melléktevékenységként, igyekszünk gondot for-dítani a magyar közelmúlt olyan eseményeinek felkutatására és a közvélemény előtt ismertté tételére, melyeknek a magyarság sorsá-ra máig ható kihatásai vannak, illetve amelyekről a kommunizmus évtizedei alatt a magyar közvélemény nem hallott, nem hallhatott.

 

A Kormányzó úrhoz köthető rendezvények

A naptár szerint haladva az első dátum, amiről minden évben megemlékezünk: február 9-e, a Kormányzó úr 1957-ben bekövet-kezett halála évfordulója. Megalakulásunkat követő első évben, azaz 2002-ben, az erről való megemlékezést a Szabadság téri, 1938-ban épült Hazatérés Templomában tartottuk, de beláttuk, hogy a megemlékezést nagyobb befogadóképességű templomba kell áthelyeznünk. Tudva, hogy a Kormányzó úr, noha maga refor-mátus felekezethez tartozott, elfogadva felesége és az ország lakosságának többségi hitét gyakorta vett részt katolikus szertartá-sokon, a megemlékezést a Szent István Bazilikába helyeztük át annak méretei és reprezentatív volta miatt. A református rítus jelen-léte érdekében a katolikus szentmisék végén meghívott református lelkész emlékezik és mond fohászt Magyarország egykori kormány-zója lelki üdvéért. A megemlékezéseken a Vitézi Rend, a Magyar Tengerészek Egyesülete, a Magyar Cserkész Szövetség mellett részt vesznek az országban működő lovagrendek és polgári szervezetek, valamint megszámlálhatatlan magánszemély. A megemlékezések kezdetén és végén a szervezetek zászlódíszbe öltözött vonulása a kormányzó korát idézi.

Június közepén, általában hétvégén, legtöbbször egy újpesti mozi-teremben gyűlünk össze megemlékezni a Kormányzó úr 1868. június 18-i születésnapjáról. Az alkalomhoz illő fényképek plakátszerűre nagyított változataival díszített teremben felkért külső előadók, vagy a társaság erre vállalkozó tagjai méltatják társaságunk névadóját, kiemelve élete egy-egy fontosabb mozzanatát. Az összejöveteleket szavalatok és egyéb előadások teszik változatosabbá.

Szeptember másodikán, vagy annak környékén megemlékezünk a Pátyon 2001-ben felavatott 1945-utáni első Horthy utcáról az annak sarkán elhelyezett Horthy emléktáblánál. A szervezések munkája az itt lakó vitéz Székely Lászlóra és feleségére, Inkére hárul, akik e névadást a pátyi önkormányzatnál kiharcolták, és az emléktáblát is finanszírozták.

Az 1993-as újratemetésre emlékezve, minden év szeptember 4-ét követő vasárnapon Kenderesen gyűlnek össze a Kormányzó úrra emlékezők. A kenderesi önkormányzat, elsősorban vitéz Baranyi Mihály polgármester áldozatvállalásának köszönhetően ilyenkor nagyszabású ünnepségre kerül sor Kenderes (2004. óta ismét) város nagy szülöttje emlékére. A megemlékezéseket jó időben a Horthy-ligetben tartott szentmise és református istentisztelet vezeti be, majd ének és zeneszámokkal, illetve szavalatokkal váltakozva az egyes társaságok nevében megszólalók méltatják a Kormányzó személyét és életútját. A zárszót a mindig jelenlevő özvegy Horthy Istvánné főméltóságú asszony mondja, illetve amikor erre lehető-sége adódik, akkor az eseményre ellátogató ifj. Horthy István, a Kormányzó úr unokája.

A 2002-es megemlékezés jelentőségét emelte, hogy abban az évben emlékeztünk meg vitéz nagybányai Horthy István tragikus haláláról. A 2003-as megemlékezés jubileuminak is volt mondható, hiszen akkor volt az újratemetés tizedik évfordulója, a 2004-es esz-tendőben pedig a Kormányzó-helyettes úr születése századik évfor-dulójára is emlékeztünk.

Bár nem vagyunk ezen megemlékezések effektív szervezői, mégis annyiban járulunk hozzá azok szervezéséhez, hogy saját tagjaink és más, az újságokon keresztül és egyéb módon szervezett érdek-lődők számára bérelt buszokat biztosítunk, illetve ebédelési lehető-séget a Horthy-kastély éttermében.

A fent már említett születésnapra való megemlékezéshez hasonló módon emlékezünk meg a Nemzeti Hadsereg és annak Fővezére, a későbbi Kormányzó úr 1919. november 16-án történt budapesti bevonulásáról, de ezt az alkalmat összekötjük a szokásos éves közgyűlés megtartásával. Ilyenkor az elnökség ítélete alapján emléklapokat adunk át a társaság működését jelentősen támogató tagoknak és szimpatizánsoknak megköszönve ezzel önzetlen fára-dozásukat.

Felelevenítve a háború előtt oly természetes hagyományt, az évet december 6-án, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapon, az Újpesti Polgári Centrum színháztermében tartott műsoros esttel zárjuk, mely esten megemlékezünk vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója neve napjáról. A műsort valamely neves személyiség: Dögei Imre kisgazda képviselő, vitéz Döbrentei Kornél Balassi Karddal kitüntetett költő, Faludi Sándor, a Fidesz-MPSZ elnökségi tagja, vagy mint legutóbb Dr. Nemeskürty István professzor úr tart megemlékező beszédet, majd meghívott színé-szek és énekesek adnak elő hazafias verseket, énekeket. Így szere-pelt már Tilly Gabriella, Jeszenszky Lara, Hormai József és Hatmath Albert énekesek Hegedűs Valér zongoraművész kíséretével, illetve hallottuk Gyantár Gábor és Reményi B. Csaba színművészek szavala-tait, illetve Pörzse Sándor televíziós szerkesztő házigazdai levezető szövegét.

 

Egyéb rendezvények

Hogy az egyoldalúság vádját elkerüljük igyekeztünk olyan esemé-nyekről is megemlékezni, melyek eddig kimaradtak a konzervatív-nemzeti társaságok, vagy pártok rendezvényeiről. Ezek felvállalása nem csak az egyoldalúság elkerülését szolgálta, hanem azt a célt, hogy minél többször, több összefüggésben hangzik el társaságunk, azaz a Kormányzó úr neve, annál nagyobb elfogadottságot tudunk biztosítani a baloldal által annyira nem szeretett névnek.

Ezért folytattuk a társaság elnökének, e sorok írójának még 1998-ban, tehát még magánemberként elkezdett azon fáradozását, hogy kapjon emléktáblát az a Bauer Sándor 17 éves diák, aki tiltakozva az 1968-as cseh események és általában a kommunista rendszer ellen 1969. január 20-án a Nemzeti Múzeum lépcsőin felgyújtotta magát. Büszkén mondhatjuk, hogy a Magyar Nemzetben megjelent írások-nak, a Deutsch Tamás ifjúsági- és sport-miniszternek, Dávid Ibolya igazságügy miniszternek, Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint Mádl Ferenc köztársasági elnöknek írt leveleinknek végül is meglett az eredménye, mert 2001. október 17-én a Fidesz felavatta a Nemzeti Múzeum lépcsőin, Petőfi és Vasváry emléktáblájával szem-ben, Bauer Sándor emléktábláját.

Azóta minden évben, a még élő hozzátartozók jelenlétében, más szervezetek részvételével megemlékezünk Bauer Sándorról, példa-képéről a cseh Jan Palachról, és az ugyancsak tűzhalált halt székely-magyar fiatalemberről, Moyses Mártonról is. A megemlékezések rendszeres közreműködői: Wittner Mária, Székely Kornél, vitéz Döb-rentei Kornél, valamint a Fidesz, a KDNP és az Ifjúsági Keresztény-demokrata Szövetség képviselői. Rendszeresen megkoszorúzzuk Koszorús Ferenc vezérkari ezredes emléktábláját a Dohány utcai zsinagógával átellenben, aki Horthy Miklós kormányzó parancsára Európában egyedüliként reguláris haderőt vetett be a németekkel és kiszolgálóikkal szemben zsidók, jelen esetben negyedmillió buda-pesti zsidó honfitársunk védelmében. A 2004-ben tartott megemlé-kezésünkre eljött Koszorús Ferenc vk. ezredes Amerikában élő fia is.

Szorgalmazzuk, bár eddig nem sok sikerrel, Koszorús Ferenc vezér-kari ezredes Budapest Díszpolgárává avatását.

Felháborodva azon, hogy a baloldali pártok: a Munkáspárt, az MSZMP és a magát európai szociáldemokrata pártnak beállító MSZP hatalmas koszorúkat helyez el minden év március 21-én az Újpesten még álló Tanácsköztársasági emlékműnél, elsőként kezdtünk meg-emlékezni az 1919-es véres Tanácsköztársaság áldozatairól, s ennek köszönhetően 2004. június 27-én a még élő hozzátartozók jelenlétében emléktáblát avattunk Újpesten, az ott meggyilkolt kilenc áldozat emlékére. Az emléktábla szövege nem rejti véka alá a történelmi tényeket, ugyanis a következő módon szól: A kommu-nizmus első magyarországi tombolása, a véres Tanácsköztársaság 133 napja alatt meggyilkolt újpesti honfitársaink Dezső Elemér, Hajden László, Martinovich Béla, Orczy Karó Imre, Papp Imre, Rojcsek László, Szűcs János, Takács Károly és egy "Ismeretlen, úriasan öltözött férfi" emlékére. Állíttatta a Horthy Miklós Társaság 2004-ben, haláluk 85. évfordulóján.

Az emléktábla avatáson beszédet mondtak: Dr. Raffay Ernő törté-nész, Wittner Mária 56-os halálraítélt és vitéz Döbrentei Kornél költő.

 

Egyéb tevékenységek

Az előbbieken túlmenően, közhasznú tevékenységet is magában foglaló bejegyzésünknek megfelelően tagtársaink, és a minket támogató határainkon innen és túl élő jó emberek adományait felhasználva könyvekkel és egyéb, a hazafias nevelést szolgáló hangzó és írott kiadványokkal támogatjuk a hazai, elsősorban egyházi kezelésben lévő iskolákat, valamint a trianoni határokon túlra szakadt területek iskoláit is. Így tagtársunk, Isépy Dezső magánkiadásban megjelent könyvét, mely az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet eddig nem publikált részleteit tartalmazza, díjmentesen küldtünk szét budapesti egyházi iskoláknak, valamint Bencsik Gábor nekünk adományozott Horthy Miklósról írott könyve példányait juttattuk el erdélyi, kárpátaljai és délvidéki iskolákba.

És nem csak iskolákat, hanem a Böjte Csaba ferences szerzetes által először csak Déván, de ma már Erdély több városában működő gyermekotthonok számára jelentős mennyiségű ruhaneműt, beren-dezési tárgyakat, játékokat, könyveket gyűjtöttünk és juttattunk el a rászorulóknak.

 

Zárszó helyett...

Működésünk és tevékenységünk ismertségét és sikerességét azon tudjuk leginkább lemérni, hogy hány rendezvényre kapunk rendsze-resen meghívót, illetve, ami számunkra rendkívül fontos és becses, hogy felkérésünknek eleget téve 2003 nyarán özvegy Horthy Istvánné elvállalta a társaság Tiszteletbeli Elnöki tisztét, valamint a zászlóanyai szerepet.

Budapest, 2005. január

Dobai Miklós
elnök

 

Kérem kattintson a képre a részletekért.

Galéria

Feliratkozás hírlevelünkre


Az ÖN neve:

Email címe:

lisinopril 20 mg hypertensive patients albuterol inhalerin the eu estrogen pills uk tylenol arthritis pain caplets is viagra safe search http morrobaybeachbungalow spiriva inhaler generic cheap cialis online express viagra pricing buy benzaclin online buy cialis tadacip in netherlands buy online alli medicine in alberta ca zyloprim classification buy spironolactone online uk bystolic 10 mg price sildenafil sublingual tablets propranolol side effects weight gain where to buy aciphex in canada online dormidina nebenwirkungen chestionare stress elevi buy viagra switzerland on line wellbutrin paypal suhagrat ki kahani hindi mein smssumycin tapiales construccion de albercas legitimate sites for viagra mobic medication used formobicool zyvox antibiotic for mrsa zocor side effects simvastatin patients amoxicillin shelf life antibiotics diltiazem er side effects hair loss lumigan drops couponslupillluvox levitra overnight pharmacy prednisolone generic name dicyclomine 10mg espaol donde puedo comprar aciphex en mexico topamax medication uses avalide side effects irbesartan drug doxycycline no prescription potassium chloride side effects medication levothyroxine half life suprax dosage for children subutex withdrawal isoptin verapamil hydrochloride drug stores online usa discount viagra australia ephedraxin reviews on apidexin alldaychemist prescription needed differin adapalene gel 0.1 review erythromisin where to buy albendazole side effects in children medameds pharmacyclics health shop sildenafil apcalis sx 20 mg vipps certified pharmacy generika drugstore logo designgetpharma percocet withdrawal symptoms remedies 5mg cialis reviews cephalexin monohydrate capsules amitriptyline price increase cara makan pil perancang cabgolin 0.25 lantus solostar pen needles size diovan blood pressure medicine without prescription arthrotec 75 fungsi metronidazol diazepam for dogs with seizures azithromycin online dostinex dosages cialis a basso prezzo latisse online cheap viagra for sale australia paypal male viagra pills reductil 15mg in malaysia claravis accutane coupons with insurance haldol medication in elderly avodart 0.5 mg cost cenveo envelope scottdale pa super cheap meds online paxil withdrawal side effects lawsuit inderal dosage public speaking neurontin gabapentin where can i get metformin vardenafil side effects robaxin 750 abuse noble drugstore altace 10 mg side effects software development methodology vardenafil canada wellbutrin dosage for depression zoloft online pharmacy desenho erotico clozapine medication administration ampicillin 500 mg cheap online zelena omladina vitamix recipes smoothies renagel medication side effects for cats septrin dosage clavimox with no preciption amiloride diuretics natural getpharma pakistan airglipizide faridexon fortels baytril otic drops directions viagra 100mg pfizer canada pharmacy 23h eurax lotion 10 wintomylon bulan what drug is similar to reglan non prescription viagra for sale rogaine foam review minoxidil therapy notes reviews claravis accutane before and after pictures antibiotics for pneumonia and sinus infection canadian pharmacy ed pills will there be a primatene mist replacement magnesium rich foods ritalin buy uk generic prednisone for dogs differin cream .1 buy kamagra ajanta pharm kamagra 100 mg tablets in europe cialis online prescription united states alendronate sodium tablets 70 mg side effects gabapentin online vipps finasteride tblets for sale duetact medication side doxycycline online no prescription buy zovirax tablets online us cheap viagra japan vistaril and pregnancy use fosamax 70mg side effects indocin 50mg for gout bystolic shortages pinamox caps 500mg amoxicillin and alcohol phexin 500 mg naproxen zyban wellbutrin difference xenical side effects liver no rx synthroid 112 verapamil online drug store percocet 10 street value diazepam information benzodiazepines secnidazole indications definition imitrex generic dosage risnia tablets garlic bread uk antibiotics online no prescription viagra to buy online cost of detrol la medication good rx meds buy medication from india flomax 0 4mg exelon careers job opportunities leconfield house curzon street toronto types of cialis levitra order online non prescriptionasthma inhalers where can i get viagra sunderland abana salon colorado springs kamatra sumatra earthquake ativan lorazepam half life inderal la and weight gain cozaar medicines what is desyrel medication for perfect ed meds review prescription dilantin betneval pommade cicatrisante cialis online usa pharmacy venta de viagra and cialis en usa milanuncios barcelona weather ampicilina para que sirve retinova acheter pharmacy prescription free europe mirtazapine 30 mg treatment mail order prescriptions from canada proventil inhaler prices how to use viagra for first time effexor xr side effects flonase over the counter price progesterone side effects progesterone suppositories benicar lawsuit seattle how much is cialis with insurance ranbaxy news latest daily cialis price azithromycin 1 g orally generic lipitor australia viagra problems online claravis accutane discount programs viagra rx medstore 122 order meds without a script vosteran browser review buy tramadol with mastercard does viagra make women horny dapoxetine online buy buy cialis online using paypal orderpharma roaccutane viagra plus reviews canadna drugs cheap viagra suppliers orderpharma uk daily mail atenolol drug interactions side effects medications without perscriptions zetia cholesterol medicine order viagra online fast shipping female viagra pills in hyderabad can cialis be purchased in ecuador maxalt for sale lortab 10 325 where to buy peniclien in toronto vitamin world joint soother lumigan 0.01 american girl wet tamoxifen side effects in men north west pharmacy when will cialis come off patent venta citotec usa topamax weight loss topiramate phentermine digoxin toxicity in children entocort budesonide coupons glucovance 2.5 500mg suhagrat in islam flagyl dosage for bacterial infection viagra indien naproxen sodium 220 mg bupropion hcl xl 300 mg coupons vardenafil 20 mg side effects apodefil es bueno nizagara online levitra super aggression evista medication coupon cialis 200 mg order toys online pay with echeck prozac before pregnancy lamisil tablets from india no prescription levothyroxine discount zithromax online discover card anxiety medication verapamil hydrochloride dose glyburide buy online john samonas realty where can you buy legit clomid from macrobid for utis cialis rush order buy goldshield levothyroxine online berifen 100mg viagra phenergan medication information lasaoren search uninstall fanegada conversion calculator combivent nebulizer clopidogrel bisulfate generic acquisto viagra temovate 0.05 cream cephalexin for dogs treatment phenergan dm 6.25 viagra for cheap strattera online buy cheap bupropion 150mg in usa crotamiton herb redustat orlistat reviews cheapest female viagra australia viagra in farmacia propranolol for migraines weight gain contrave diet pill side effects moduretic dosage for melatonin rapidtabs reviews 50 risperdone without a sript nifedipine use and pregnancy ketorolac toradol nsaids impact of clomid avalide side effects medication is cialis on the pbs lipvas tablets computers generic viagra south africa alli orlistat buy buy viagra without the prescription ddose pack canada pharmacey floxin otic solution 0 3 month baby clothes carafate for dogs how to give tadalafil 5mg canada vardenafil chile arthrotec medication dosage oxybutynin 10 mg tablets cialis and viarga witout perscription glucophage 500mg dose refill network viagra domperidone canada pharmacy order cipro online express delivery propecia online order diltiazem side effects mayo clinic azithromycin 500mg dosage for chlamydia 519 abortion pills cvs no prescription viagra provigil depression forum tiotropium inhaler generic prozac and viagara pramipexole dihydrochloride drugs inc amaryl medication side effects clomiphene citrate 50mg price cheapest generic cialis uk generic nexium medication cephalexin and alcohol use ritalin la carafate 1gm 10ml suspension side effects oxybutynin chloride er side effects optimmune ophthalmic ointment for dogs in genetics the term where to buy furosemide in uk clobex shampoo side effects aricept drug assistance i mobicool malaysia androgel testosterone gel red viagra price in pakistan where can i buy letrozole benadryl dosage for infants chart mebendazole dosage for dogs amantadina nombres comerciales de antibioticos claravis before and after generic propercia by merck mesalamine 400 mg can evecare heal a viginal discharge buy clomid nz seroquel xr 150 mg online periactin with no rx dapoxetine canada mupirocin ointment uses diane stretton probenecid for gout viagra tablate how use in odia entocort budesonide capsules buy online viagra india canadia buy betnovate ointment moduretic dosage calculations pentrexyl 500 mg capsules drugstore ventolin side effects insomnia proscar finasteride bph fervex kaufen zyban side effects wellbutrin itching comprare viagra online sicuro what is diltiazem er medication desogestrel ethinyl estradiol gracial danazol uses for men celecoxib 200mg cap celebrex buy 500mg flagyl no prescription free bonner pills tegretol bipolar treatment risperdal consta injection dosage florinef side effects medication can i get accutane from canada voguel sildenafil canesoral reviews of fifty best generic cialis pharmacy lynoral ingredients in cigarettes buy viagra new zealand is viagra legal in australia tetracycline vendors buy viagra online debit card online chemist propanolol buy nitroglycerin without prescription viagra online rezeptfrei sildenafil rezeptfrei buy toradol without prescription pergotime gravidez combivent without insurance cicloferon aciclovir biorezonanta bucuresti buy cheap abortion pills online remeron antidepressant reviews oxybutynin chloride tablet levamisole dewormer for cattle buy lasix online overnight delivery is pletal generic canadian pharmacy india therapy for depression in men online pharmacies in pakistan actos and bladder cancer updates diclobru tablets with windows pfizer stock price morningstar cipro online no prescription nosipren medication interaction can i take two cialis glipizide er 10mg tablet side effects vgr 100 facts about me buy viagra at walmart 318 suhagra tablet side effects levitra coupon virectin reviews omifin embarazo medicamento benoquin cream canada pharmacy paypal lasix overnight buy no prescription free estrogen pills online pharmacy vipps fanegada conversion van very small pharmaceutical mail order viagra sold in the us only sustiva side effects efavirenz emtricitabine sildenafil dapoxetine hplc method ssri online valium vs xanax side effects levoxyl generic equivalent retin a creams over the counter germany generic viagra site reviews deltasone prescribing information botanics asia orlistat reviews obat meloxicam 7 5mg confidex silverline tools advair 500 kegunaan amoxicillin tablet clopidogrel 75mg tablets images baclofen pump for cerebral palsy bactroban 2 topical creambaristanet counterfeit phenergan olanzapine 10 mg pill viagra next day shipping atepros generic name buy norfloxacin novartis clozaril national registry sumycin dosage of aspirin retin a from online store#gsc tab 0 androgel testosterone class action lawsuits famvir 500mg renagel 800 mg genzyme evista for osteoporosis treatment buy cialis using paypal ranbaxy labs how to get off lexapro safely orange colored tadalafil donde comprar venaglaxine seroquel xr coupons lexapro from mexico furolin medicine cabinet usa meds no prescription required buy prednisone no prescription paypal walgreens photo promo code yasmin deliz hot jasmine guy lupus phenamax reviews on garcinia cordarone uses and side effects viagra pills for men lasaoren search how often can i take cialis 20 cialis en linea londres lamictal and alcohol medication glucotrol xl medication clindamycin 300mg capsules dosage 1477 finasteride vimax detox and raspberry ketones is it safe to take diflucan during pregnancy xenical online hydroxyzine pamoate vistaril for anxiety xalatan eye drops generic prostata sintomas dolor de espalda januvia merck patient assistance vasotec generic name no prescripton medications januvia merck coupon fda approves contrave weight loss drug from orexigen and takeda zocor warning 20mg keftab info vitamix recipes free sorenson and sorenson medrol side effects methylprednisolone order tadacip 10mg no prescription xanax side effects alprazolam cialis sales online usa paypal order suboxone strips online mtabs reviews fiftymyambutol bactroban mupirocin ointment no rx pharmacy online in canada ajanta pharma 50mg kamagra albendazole 400 mg no rx cycline enterprise coupons januvia 100 mg generic nifedipine er side effects no prescription pharmacy china shop lasix tylenol recall can i buy podofilox over the counter extra super cialis cialis australia buy como comprar cytotec sin receta medica cialis for sale no prescription diarex pro series polisher doxepin reviews for insomnia caffeine and breastfeeding baby buy viagra with paypal account cialis on line contrassegno myambutol ethambutol pinamox 250mg alli availability issues generic european pharmacy non prescription metformin casodex patient assistance program online prescription for viagra clotrimazole and betamethasone dipropionate cream 1 /0.05 tadalafil in deutschland kaufen propecia finasteride1mg glosas 9 de julio rx without prescription from usa rogaine rebate form from walgreens pramipexole 0.5mg tablets latisse reviews for the brush lower price on finasteride camber viagra from cipla permethrin cream 5 norfloxacin medication doctor zovirax ointment coupons canadain drugs vardenafil 20 mg lasts levitra 10mg prix en pharmacie dormidina 25 mg voltaren forte side effects maxifort zimax reviews vasdecom orlistat side effects sky pharmacy reviews is global pharmacy canada safe donde comprar metformina colchicine alternative medicine free varga pills buy brand viagra prices tegretol xr 200 side effects antivert 25mg prednisone mexico no prescription actos pioglitazone 15mg cialis 5mg kopen canada med store can you buy clomid over the counter uk canadian pharcharmy online hydrocodone sales zyprexa for anxiety and sleep baytril for cats with bladder infection ed express pharmacy soviclor tabs for guitar syp bits codein cymbalta by mail clindamycin for dogs ear infection nebivolol hydrochloride effexor side effects medication viagra chennai rocket stove mass heater plans clondine overnight delivery cialis 5mg prices buy abortion pill wide river winery oxybutynin chloride 5mg tabs precose mechanism of action lopressor side effects cyclidox tablets with keyboards need snafi online zyvoxid dose market nexium ingredients ipharmacy md and phentermine cialis professional does it work phexin bd 750mg amlodipine besylate 10mg tablets side effects wellbutrin xl side effects reviews anti estrogens dostinex no prescription what is the novolog sliding scale chart where can i buy propranolol ireland combivent precio anxiety test online for teenagers side effects for atenolol 25 mg side effects rimadyl 100mg chewable best price canadian pharmacy hr viagra soft tabs canadian gay rugby buy cialia canada what is altace 10 mg percocet 10 325 street value prescriptions online kamagra oral jelly best price cheap lavitra prescription solutions by optumrx 2013 low cost drugs contoh obat dusting powder buspar dosage forms rollbox 463 area cenveo stocks cvo jasmine sanders biography viagra vs viagra super active agenda 21 venta de cialis zyvoxid 600mg equals olanzapine 5mg weight gain linezolid 600 mg iv oxybutynin 5mg half life irbesartan 300 mg tablet hyzaar 50 12.5 and viagra omeprazole dr 20 mg capsule how to use ritalin and alcohol consumption combivent inhaler medication maker cataflam generic name advantage rent a car discount code viagra prices at walmart motilium for sale ozomen tablet information in hindi lexapro dosage information 30mg pet meds without prescription hydroxyzine hcl 10mg tablet side effects is prandin over the counter zoloft online without a prescription indocin side effects indomethacin 50mg diazepam 5mg buy viagra in dublin ibuprofen vs acetaminophen vs aspirin lisinopril hctz side effects high pulse nexium ordering no prescription is cialis from canada real amitriptyline to buy on line buying antibiotics on the internet forced to orgasm get viagra online guarantee ebay cialis cialis sample phenegran without prescription plavix 75 mg side effects aspirin side effects high blood pressure national socialist movement inacid retard nexium vs prilosec which is better for ulcers nifedipine ointment anal fissure kemadrin injection for osteoporosis atepros 50mg prednisone tamsulosin flomax for kidney stones vrdrug complaints of a dutiful daughter cialis rezeptfrei auf rechnung vitamix coupon code 2013 imovane side effects medicine cefalexina para que sirve caffeine overdose symptoms cups buy qsymia diet pills online are vigrx plus results permanent aciclovir over the counter uk zyrtec dose for children diclofenac sodium side effects aricept and namenda together cnbc radio viagra commercials viagra generico in svizzera online no scrip cialis insurance commissioner texas ketorolac toradol dosage relafen nabumetone medication milanuncios coches segunda mano malaga non prescription colchicine online online pharmacy usa no prescription zofran medication dosage phenergan medications zestril 10 mg use detrol la 4 mg capsules canadian ed packs vicodin dosage dose welcome to myhealth24 7navidoxine 5mg cialis online ketazol venezuelan vardenafil india bay asacol medication for colitis medicine pressing is used for ranitidine medication pill identification sublingual nitroglycerin administration no prescription levitra online omnicef 300 mg penicillin doxinyl succinate definition salbutamol guaifenesin asfrenon gf amoxil suspension dosage for children flagyl antibiotics for men for sale levofloxacin hydrochloride tablets dosagelevothroid how to use trimix gel flexeril generic equivalent xenical cheap buy cefixime uk clomid oral tablet 50 mg order online skelaxin information moduretic dosage calculator acheter du kamagra pasangma versus viagra viagra levitra comparison software applications minomycin 50mg demerol proventil coupons printable 100 mg lasix from canada indocin dosage for preterm labor xenical price in kuwait garlic shrimp recipes with pasta zanaflex highest dose diclofenac potassium buy propecia dosage instructions baytril side effects vagifem india microcidal 125mg standardized cialis generico in farmacia safe way to buy lavitra lloyds pharmacy erythromycin canada pharmacy no prescription viagra sidle fail caverta vs viagra rhinathiol prospect park mogadon nitrazepam 5mg 100 tabs generic cialis drugs order maxalt mlt online what is alfuzosin hcl er tabs misoprostol vaginally for hysteroscopy euthyrox 100 indicatii capoten on line no presciption azithromycin 500mg next day delivery viagra super active plus reviews zyrtec allergy medication for dogs alzen medicament antiiotics without prescription oxybutynin side effects depression confidex ingredients in nyquil diflucan yeast infection treatment oracea dosage for acne lipothin injections for osteoporosis omnicef side effects antibiotics toddlers verapamil hydrochloride drug dose staxyn coupons mebendazole vermox dosage buy metoclopramide online duloxetine dr 60mg capsules is victosa sold in mexican pharmacies morphine sulfate 15mg rxdrugstore site propecia 5mg kaufen pentrexyl dosage cialis 100mg tablets lopressor metoprolol medication can a wellbutrin overdose kill you celebrex german pharmacy ephedraxin info buy allopurinol rx pharmacy can trazodone kill you cialias generic india kamagra advair diskus no prescription visa content management systems for websites paypal motillium finasteride 5mg amerimedrx discount tire buy amoxcillin without a prescription detrol side effects lortab withdrawal symptoms hydrocodone cleocin phosphate 600mg turkish pharmacy online vidalista tadalafil brand viagra online from mexico propecia 5mg order canadian pharmacy where can i buy cialis online safely 56 permethrin cream otc canada buy orlistat 120mg online american pharmacies online percocet side effects percocet addiction doxepin hcl medication vitamin d deficiency symptoms bones costco superstore in houston salep voltaren buy cough syrup with codeine sildenafil citrate 50mg capsules budesonide ec 3 mg capsule side effects buy generic viagra online usa canada prescriptions online prices prostata grande diflucan over the counter treatment metformin hcl 500 mg weight loss alli diet pill available drugs similar to ativan viagra ohne rezept test lipitor and grapefruit doctor benicar hct 20 12.5 cost of viagra pills fluoxetine for dogs dosage claravis accutane coupons dyazide generic shortage etodolac 300 mg capsule side effects viagra cost per 100mg pill colchine medication 6mg no rx zyrtec allergy medication ingredients viagra generic fda approved viprogra soft 100 percent overnight4usa reviews obetrol history alive medimeds medicinemedomycin buy generic valtrex online hydrea medication what is it used for cytotec induction 2015 long term side effects of trazodone amikacin sulfate dosage arcoxia tablets information tricilest birth control generic pharmacy online lidocaine viscous 2 cytotec pills for sale pravastatin sodium 40 mg taapo cialas professional for sale quit smoking zyban reviews isoptin verapamil dosage for migraines priligy online australia medrol steroid pack for back pain how fast does it work rocket raccoon comic bevispas side effects i want to order cialis mupirocin 2 cream buy online pharmacy from australia clotrimazole and betamethasone cream price maxalt side effects blood pressure adderall withdrawal symptoms length liposafe ingredients to die trimox 500mg amoxicillin omeprazole medication guide cialis 20mg mail order generic viagra pills for sale walgreens careers application online pak online bay levrita from usa unisom overdose story prices of viagra cialis and levitra nizoral shampoo walgreens stores fucidin acne lipitor side effects diabetes provigil 200 mg can you get high off viagra nizagara ingredients ebay cialis on sale cheap 100mg viagra diclofenac tablets without prescription pulmicort flexhaler 180 mcg price eldepryl medication identification generic propecia in usa lupin 500 enalapril maleate medication dose rocket power games quanto costa il viagra in francia nifedipine er 90 mg tab ciprofloxacin no prescription hcl astelin nasal unisom natural nights and pregnancy nexium otc coupons generic viagra without prescriptions voveran sr buy zoloft without a prescription order alli online in uk powered by phpbb phizer viagra overnight viagra without perscription cheap aviane reviews flonase pas cher genertic prozac cheap online diflucan from canada without rx sifrol pramipexole treatment for depression prednisone 10mg 6 day directions kosovarja revista semana maxaman reviews fifty retirides 0 1 crema marfil generic cialis garantito levoxyl recall 2013 alternatives anadian companies selling ciailis viagra professionnel cialis without subscription pharmacy support team viagra without a doctor prescription leukeran 2mg tablets fluoxetine 20 mg for dogs tamoxifen citrate side effects software applications list viamedic coupon code viagra side decadron shot and alcohol cheapest nonprescription bactrim warfarin coumadin side effects eprex injection buy trileptal no prescription cialis 10 generic without perscription leukeran side effects dogs pravachol lipitor content definition art buy androgel 1 62 canada flexeril dosage for back pain buy accutane norvasc amlodipine besylate 5mg elocom for sale lamictal and weight gain meds proscar finasteride dose fucudin oreder online praziquantel for dogs dosage order ciprofloxacin 500mg zetia generic ezetimibe microcidal definition of respect z pack dose 5 day generic 05 tretinoin how much does doxycycline cost at cvs nexium over the counter coupon express canadian drugs how to get accutane without insurance mtabs viagra octreotide injection codeine cough syrup for sale loyang primary school mirapex lawsuit gambling doxylamine succinate dosage ketorolac 10mg toradol dose can i take keflex for sinus infection viagra barata contrareembolso avapro 300 mg lotemax 0.5 ophthalmic gel strattera drug testing duetact 30 2 mg mupirocin cream 5 mail order canada insomnia meds without script pfizer viagra pharmacy pharmay cheapest lipvas ciplactin viagra price hong kong lopid 600 mg triglycerides and diabetes alzytec medicine park cadmus/cenveo layoffs domperidone no prescription canada alesse birth control sale valium and viagra online store spiriva handihaler capsule dose pilexil capsulas de canela promethazine codeine canada no prescription dilantin doxycycline pills for sale buy asthma inhalers over the counter buy trimix injection online nizoral shampoo 2 ketoconazole ingredients flexeril 10 mg cyclobenzaprine picture morphine side effects in cancer patients lesofat vs xenical philippines relafen medication side effects viagra from canada without prescription viagra shopping spain nifedipine and erection issue buy alli online ireland domperidone illegal acheter propecia en ligne bystolic generic brand dieta y deporte lowest price cialis 20mg viagra cialis combo packs vibramycin medication side effects price of tamiflu at walmart cialis muestra gratis vibrox medicine dictionary parcopa vs sinemet for restless leg asthma symptoms in babies viagra patent expiration canada linezolid antibiotics cost buy inderal overnight delivery thyroxine t4 ordering glucophage online allegra carpenter model fosamax generic information mircette birth control weight gain detrol la 4 mg capsule side effects aciclovir tablets cost of crestor at walmart antibiotics for sale 24 hour delivery rocaltrol calcitriol price manly viagra generic ic trazodone 50mg side effects requip generic what does it look like diane keaton movies with sarah jessica parker best cialis online where to buy inhalers increasing sperm count in men tadapox 80mg oxycodone brand viagra 100mg online maxalt dosage for adults budesonide formoterol cuanto cuestan las pastillas cytotec bactroban 2 cream 30gm restonite ambien side levothroid recall 2015 jeep prescription for zyban leukeran drug identification where to buy levitra online kosovarja chat apetamin cyproheptadine lysine & vitamins syrup 200ml reviewaprovel side effects of levothyroxine 75 mcg atacand shortage tenormin dosage best generic viagra pharmacies donepezil drug classification cheap viagra or levitra xalatan eye drops side effects flomax for women kidney stones fentanyl patch dosage mcg alli side effects funny capoten contraindications for flu buy antabuse online no prescription amlodipine besylate 2.5mg tablet bausch lomb coupons for lotemax gel drops aspirin 81mg ec altace generic equivalent metrogel for acne treatment vytorin 1020 generic sildenafil citrate tablets india lisinopril cough sample paqcks of erectile help cabgolin 0.5 citalopram 10mg reviews dapoxetine 60mg australia folcres mexico nizoral shampoo hair loss women rayh healthcare periostat for acne avodart side effects dutasteride and tamsulosin pregnant with twins valium half life dose triderm cream vibrox tablets for kids jasmine pilchard gosnell 2013 avelox for uti infection c r walgreen fraud buy antibodies without pres ciprofloxacino 250 how to identify fake cialis ritalin weight loss forum vigora 100 red tablets albuterol side effects in children shaking getpharma pakistan army no perscription lexapro misoprostol dosage for miscarriage side effects of lincocin for dogs buying with master cardviagra estrace cream treatment for cancer buy generic floxin viagra para mujeres metformin er 500mg vs metformin 500mg gold vigra ingredients alli equals tadalafil online bestellen european med westhroid versus armour thyroid benicar hct generic equivalent flomaxtra priceline risperdone order online berlgium qsymiafrom canada buy fentanyl patches online azulfidine sulfasalazine for dogs medication cialis 5mg price comparison benicar generic equivalent tofranil medication cialis five day delivery usps viagra online canada pharmacy review cipralex side effects hair loss rapidtabs reviews for fifty terramycin for dogs eyes combivent respimat inhaler dostinex 0.5mg cabergoline nova slimex capsules levitra glaxo extenze free sample pack male enhancement online pharmacy india levoxyl get viagra witout prescription rapidtabs reviews of 50 best non perscription pharmacies venta de viagra en chile phexin capsule wardrobe cheap paxil on line binotal ampicilina 500 mg proventil hfa inhaler medication suprax antibiotic coupon erectalis tadalafil citrate aspirin side effects aspirin overdose ceftin 500mg for sinus infection lisinopril medication mayo clinic remeron generic for sleep buy clomid australian dollars cholesterol tests results canadian pharcharmy online no script hairdressers artane dublin can i take paracetamol in pregnancy best deals on levitra medication progesterone cream side effects during pregnancy myambutol toxicity tabs vilches radiohead jasmine mickael jordan boyfriend planet drugs direkt plavix buy prozac from canada aldactone 100 mg acne get cialis from canada advair diskus 250/50 coupon generic cialis amex buy zaditor online usa india cialis generic ativan side effects lorazepam lorazepam side effects duracan tablet provigil reviews for depression canada drug viagra hoodia weight loss reviews itraconazole secnidazole side effects detrol la side effects medication betnovate 1 2 cream kevin bacon tamoxifen supplement prednisone 20 mg sumycin capsules for sale stilnox 10mg zolpidem depakote and weight gain or loss does fucidin cream help acne prostata inflamada remedios caseros murata sacco zolpidem side effects 12.5 coversyl and viagra diane neal photos generic viagra best price la viagra natural cheap dostinex cnadian drug mall glyprin aspiring wellbutrin side effects hydroxyzine pamoate 25mg cap side effects pfizer patient assistance program prevacid 30 mg treatment cialis for daily use for sale raymeds reviews fifty advantage flea control cats proscar vs avodart dianabol cycle results viagra liquid form dicyclomine side effects medication buy cialis online forum silagra online pharmacy seroquel xr vs seroquel what is in detrol la medication erection pills with no perscription clomid men canadian pharmacy echeck livial menopause tibolone zenegra reviews on fifty darwin foodies warfarin and alcohol side effects pay for viagra with paypal doxazosin mesylate 2mg side effects carafate 1gm 10ml suspension toradol overnight fedex canadianpharmacy 24h diazepam 10mg suppository viagra plus my tablet canada pages buy shop viagra professional bactrim side effects rash lasix generic online how long does diflucan take to work prednisone for poison ivy for sale nolvadex cycles escitalopram 10mg picture unisom ingredients nighttime has viagra price dropped nootropil tablets 1200 mg 1447 erectile dysfunction and pe buy cytotec with echeck voltaren gel 1 uses where to buy propranolol oracea side effects doxycycline acne septrin syrup dosage canadian viagara furosemide 40 mg myl can you get high off celebrex 200 mg xenical 120 mg espanol donormyl 15mg star pharmacy nogales mexico escitalopram side effects in men arimidex and weight gain walgreens pharmacy sublingual gland swelling symptoms viagra for sale in hong kong generic sildenafil citrate 100mg prednisone 10mg provigil weight loss forum terramicina pomada para que sirve did anybody order viagra online neurocet reviews of 50 canadian express pharmacy needed pills caffeine and breastfeeding coffee zolpidem side effects in women levitra side effects cialis vs levitra decadron steroid injection oxybutynin medication used viagra super active plus uberweisung meloxicam 15 mg cialis and atrial fibrillation levitra deutsch online viagra india apo indomethacin 50 mg side effects solupred 20 mg prednisolone madicament omaggio hadley teaching language in context estrace cream patient reviews aldactone generic or name brand yasminelle tablettask side effects of prazosin for cats lisinopril side effects medicationsro hester 1982 axe murder unsolved glucotrol xl 5mg cost levofloxacin antibiotics mebendazole dosage for kids where to buy cialis or viagra antivert otc benadryl dosage for children age 2 apertium wikileaks amoxicillin without script cialis order online discount cialis from canada bactrim antibiotic side effects severe stomach pain mifeprex buy online soft cialis tabs 60 mg flagyl antibiotic side effects drug cost of florinef for dogs promethazine without prescription laxifen tablets at walmart betneval lotions donde comprar cytotec en estados unidos metoprolol succ er side effects priligy in kuwait rhinocort aqua nasal spray dosage cialis cheapest online prices where to buy alli weight loss pill lergigan compound discounted augmentin phone number gor viagra on the radio sibutramine hydrochloride reviews arcoxia 90mg zyprexa withdrawal symptoms mercury pharmacy in the philippines pregnant celebrities in bikinis flagyl dosage for c difficile hyzaar side effects with alcohol buy silagra uk clindamycin hcl 300 mg for tooth infection generic cialis overnight delivery where to buy amoxicillin 500mg 213 microcidal definition of marriage canadian online pharmacy uk remeron for anxiety disorder clindamicina pretentious verapamil and type 1 diabetesvermox100viagra150 quien uso cytotec alas 13 semanas zocor and grapefruit juice interaction dicount cialis nexium otc equivalent can you use zithromax for strep throat eprostol misoprostol cytotec prednisolone for cats lisinopril price without insurance losartan potassium 50 mg sertraline 50 mg and alcohol levitra professional lowest price buy alli pills now casodex withdrawal tadalafil tadacip cipla reviews flomist ? ?? xlpharmacy coupon discount code otibact ear drops 15 ml equals how many teaspoons pharmacy uk silagra ert viagra erectalis paypal home vendita di viagra online prozac nation author cialis european pharmacy tofranil medication and migraines what is nizagara 100 mg vs viagra viagra no script miguel fuenllana temovate scalp application manager ranbaxy atorvastatin recall express scripts us online drug stores retirides "0 025" in fractions form prevacid lansoprazole for infants aspirin dosage for dogs dose viagra prijs how much is viagra 100mg lavestra reviews of 50 craigslist usa rimadyl side effects in cats strattera reviews for adult add buy flagyl overnight clobex lotion treatment radio ad viagara $5 finasteride australia is generic viagra safe worldmed direct review sources for cialis premarin side effects drugs canadian healthcare mall amerimedrx fake name clozapine monitoring guidelines for clinical trials amoxil side effects in toddlers duloxetine side effects weight gain zetia 10 mg generic buying doxycycline for dogs imitrex dosage and frequency depakote sprinkles in stool levaquin 750 mg side effects prednisolone side effects nhs avodart price zanaflex medication generic wellbutrin withdrawal symptoms how long do they last synthroid thyroid medication american pharmacy algodones mexico levothyroxine synthroid primatene mist inhaler epinephrine marcumar therapy appointment viagra medicine price canadian best online generics biblical theological seminary levitra reviews vs viagra xeloda capecitabine dose xenical price philippines naprosyn withouth prescription albuterol side effects reglan side effects in babies neuractin p 75 use for ordering benazepril online cymbalta without prescription overnight permethrin spray insecticide arimidex breast cancer generic drugs metformin best price no prescription doxycycline for cheap apoquel buy online valium and alcohol use qsymia for sale online pharmacy maxaman price for a 100 mg viagra glucophage without rx from canada remeron withdrawal symptoms diarrhea usa pharmacyhealthymen betnovate scalp application buy etodolac 300mg capsule lasix without rx periactin dose for migraines linezolid antibiotics drugs for std cockapoo puppy rescue california vegetal vigra review viagra for sale in ireland bactrim and alcohol interaction perlutex cat stevens maxaman caye caulker belize weather ibuprofen and alcohol side effects atosil drops potassium deficiency elderly develops cefixime 400 mg orally in a single dose the canadian medstore insulin injection sites chart isoniazid side effects in children viagra online generic fast delivery cvs pharmacy viagra price suhagra 50 advantages and disadvantages promethazine hydrochloride 12.5 mg vitamix blender recipes claravis 40 mg before and after how effective is cialis synthroid side effects will zithromax kill pseudomonas bentyl side effects for dogs cialis in canada online allegra carpenter boyfriend taking macrobid and breastfeedingmalaseb lasix medication side effects buy cortisone injections clobex spray savings program viagra plus no prescription fentanyl transdermal system 25 mcg/hr arava side effects leflunomide 20mg escitalopram 20 mg en espanol cytoxan and taxotere combination long term side effects short term prednisone and weight gain alendronate fosamax medication is used for flomaxtra xl 400 d clomid buy on line canada aldactone for acne side effects celexa side effects in elderly cialis best vendoe canader azithromycin tablets usp erection pills walgreens premarin coupon 2013 viagra sales canada antibiotics for sinus infections in adults staxyn coupons from glaxosmithkline no scrip pharmacy beprogel lotion recipes epanutin medication dictionary jasmine mickael jordan bikini buy viagra online using paypal rimadyl side effects dogs eyes diamox dosage altitude sickness 1 800 numbers for viagra offshore pharmacy adderall januvia side effects metformin type 2 diabetes epharmacy online thesaurus flazol 500mg to grams sildenafil citrate 50mg side effects analgin tablet 500mg no prescription goldshield marcumar drug addiction brody stevens aggrenox 25 200 mg capsules dramamine australia what is carafate 1gm 10ml suspension hydroxyzine hcl 25mg medication cialis senza ricetta a forli cesena ditropan xl manufacturer methylprednisolone no rx viagra sublingual online canada cytotec side effects induction buy synthroid without a script buy accutane from legal chemist ic imiquimod 5 cream side effects buy generic valtrex no prescription leconfield kennels tizanidine hcl 4mg tabs prozac nation soundtrack vilches s and s where to buy lantus cheap is podofilox over the counter flagyl antibiotic used to treat bacterial vaginosis antabuse uk imagenes de futbol frases canadian cialis sources awc pharmacy lipitor generic name medication latisse before and after asian buy methotrexate no prescription levofloxacin 500 mg orally cost of cialis at costco metallica lyrics enter sandman buy albuterol tablets online thyroxine medicine without priscription walgreens weekly ad bisoprolol fumarate beta blockers vitamin b12 injections weight loss medomycin antibiotics for strep keftab medication for anxiety cefixime 400 mg without prescription keppra 500mg cost buy levitra 10 mg aldactone 25mg how long studied viagra men rite aid allopurinol 100mg tab albendazole without a presciption buy dostine stromectol 3mg tablets discontinued beconase nasal spray coupon generic viagra options dermasone betamethasone valerate ointment purchase viagra with prescription rocaltrol medication for depression oracea side effects doxycycline dogs prednisone 10 mg for sale metformin and gliclazide together buy nexium without presciption purchase gabapentin online lotrel 5 20 side effects generic albuterol inhaler no prescription diclofenaco de sodio 50 mg levitra by phone cialis us differin gel 0.3 reviews wellbutrin for anxiety prednisolone eye drops after cataract surgery femara letrozole success stories samonas moving and storage purchase tofranil atrovent nebulizer 0.5mg catafast 50mg demerol adhd meds online internet pharmacy cialis buy online side effects of lanoxin medication buy elavil without prescription viagra alternatives that work where to order lipitor what is euthyrox levothyroxine oxazepam side effects liposafe reviews diabetes lantus insulin coupons viagra generico indiano buylowdrugs review journal las vegas pramipexole dosage for restless leg syndrome exelon patch treatment reviewsexnicalexocin buy online pharmacy soma buy keftab without a prescription hydrodiuril side effects ezetimibe simvastatin generic for what fucidin canadian xlpharmacy medications for adhd atrovent nasal spray 0.06 best generic cialis pharmacy reviews buy methotrexate without prescription alli price increase metoprolol succinate vs tartrate farmaci online inghilterra beconase aq nasal spray costume canadian family pharmacy reviews feldene 20mg side effects asacol hd long term side effects does zoloft cause weight gain imigran recovery usimiquimod diltiazem hydrochloride extended release erlamycetin tetes mata prima rx one midamor diuretic foods where to buy tri mix buy 125 mcg synthroid online romanian pharmacy online acyclovir ointment fluconazole oral online prescription free pharmacy onlaintv ntv live detrol side effects dementia order viagra online canada mastercard azimed 250 purchase androgel bodybuilding price buy cialis toronto glucovance side effects glyburide metformin over the counter pills the cost of cialis and viagra canadian pharmacy accutan indomethacin 25mg for back pain minocin side effects costa rica pharmacy caffeine content of drinks milligrams comprar cialis con paypal alli pills online levitra prices walmart citalopram hbr 20 mg pain meds online avana at the rim apartments metallica enter sandman album ornidazole injections astelin nasal spray coupon where to buy cytotec in canada topamax no prescription fast delivery online farmacy viapro side effects capsules dalacin c antibiotico tegretol medication prices heart condition symptoms coumadin vitamin k foods to avoid coumadin diet asthma treatments legitimate indian pharmacies cipro no rx metoprolol side effects lopressor rizatriptan benzoate tablet buy levothyroxine 50mcg mastercard cheapest vipps viagra magnesium side effects too much female pheromones to attract women thuoc renapril 5mg vicodinrenova cicloferon aciclovir dose generic levitra professional viagra ointment on sale octreotide scan patients xenical by roche polarmeds reviews on vigrx reichlox 500mg ibuprofen how to order cialis ventolin inhaler from canada venlafaxine hcl 37.5mg drug interactions game of thrones season 5 start date xeloda side effects capecitabine cost alendronate sodium tablets canadian medicine diamox buy no prescription ambien withdrawal symptoms how long indocin medication indomethacin used viagra noprescription levaquin side effects levaquin antibiotic tiotropium inhaler cozaar blood pressure medicine comprar viagra para animales euroclinix hasselt restaurants international legal rx what is duloxetine dr 60mg capsules orlistat 60mg buy dyazide side effects triamterene hydrochlorothiazide brand cialis professional vistaril 25mg capsules forzest ranbaxy pharmaceuticals viagra portugal cialis shoppers drug mart cialis soft tabs 90 pills 20mg online generic cialis arcoxia tablets 120mg deltasone 10 mg avodart side effects medication micardis medication metformin 850 garlic bread spread recipe canadian online pharmacyambien cabergoline for bodybuildingcaffergotcanadadrugcanadadrugs viagra without a doctor prescription in canada cialis 40 mg online prednisone sale online indinavir crystals for chandeliers piadas do tiririca forum viagra duphaston pregnancy bleeding prednisone no prescription needed primamedics scam school over counter med comparable to cialis cialis information viagra ketazol tablets on sale clonidine 0.1 mg half life lipvas cipla eas xeloda 500mg price propecia before and after photo cardizem drip for atrial fibrillation what does viagra do to men rimadyl carprofen for dogs side effects medoflucon fluconazole for dogs cozaar side effects medication alli diet pill reviews indomethacin 50 mg and alcohol kemadrin drugstore fucidin ointment treatment orlistat canada coupon for cialis daily geric viagra purchase duvadilan price lumigan 0.03 solution generic cialis 60mg ed shop cialis mavidol tr* ketorolaco tramadol 10 mg 25 mgm lipitor side effects muscle pain degeneration avedox fccuavelox voltaren gel coupons diabecon himalaya products herbs cheap nizagra phentermine 37 5mg pills vardenafil hcl 20mg review clindamycin phosphate gel uses low cost pfizer viagra comprar priligy en argentina lergigan complete asthma action plan pdf la pillola cialis con ritardante viagra send to po box rimonabant drug acomplia clopidogrel side effects medication difference between propecia and generic pariet package progesterone suppositories pregnancy fast shipping viagra online aleve d sinus and cold reviews betagesic tablets for toddlers irbesartan 300 mg costisoniazid brahmi herb plant vipps online pharmacies comprare viagra generico acs goodrx comparison buspirone hydrochloride vs xanax is rabeprazole generic discount tadafil buy xenical online india pilocarpine hcl 5 mg tablet casodex withdrawal response uk pharmacy cialis zolpidem 10mg image viagra sale no prescription tenormin medications salbutamol guaifenesin drugs avelox 400 mg side effects clonazepam sale online reglan dosage for cats retail sale of domperidone how to get viagra fast warfarin drug interactions list pilex himalaya malaysia buy neurontin cenveo message board stocks amantadine hcl 100mg for dogs buying cialis online safe buy online pharmacy of australia zitromax from canada non generic tiotropium bromide monohydrate capoten contraindications for nitroglycerin zyvoxid pretentious metformin er 500mg 24hr tabs canadian pharm direct no rx needed rhinocort aqua printable coupon cockapoo information deutschcoituscolcrys dalacin c 300mg side effect valtrex for dogs search http timberlinehotels index tadalafil gel best place to get viagra online decadron dose for dogs erectalis reviews std pills online buying xanax online legally bystolic package insert patient reviews ramicomp genericon cosplayramipril citrate test microbiology organisms azithromycin tablets ip adalat medication indomethacin 50 mg capsule gout symptoms zopiclone tablets dosage viagra segura nizoral shampoo hair loss studies tinidazole for bacterial vaginosis glucophage dosages allegra coupons printable secnidazole indications for blood trazodone dosages for sleep tadalafil 20 mg chewable what do it look like levittraohne rezept apotheke maxman capsules uk stilnox 10mg romania femara 2.5 mg price pil perancang jasmin cara minum obat cytotec caffeine overdose symptoms when to go to hospital flagyl 500mg antibiotic dose retin a cream 0.05 for sale online canadian pharmacy diflucan prednisone pack astelin nasal spray antihistamine otc alesse birth control pills side effects obat grafazol offshore no prescription pharmacy azithromycin no prescription omnicef overnight online prednisone 20mg side effects dermasone betamethasone valerate foam claravis side effects long term viagra patent dilantin levels dose vipps certified online pharmacy viagra clopidogrel side effects doctor software development process generic cialis 20 mg canada meclizine 12.5 mg tablet par buy chloromycetin much does viagra cost walgreens estradiol tablets 2mg slimex diet pill reviews topiramate side effects hair loss primox port glucovance 5 500 side effects lasuna food poisoning micardis 40 mg tablet kamagra es purchase canine doxycycline 100mg viagra kaufen rogaine foam reviews minoxidil viagra buy online perlutex 5 mg tablets safe cheap viagra diane keaton temovate gel mesalamine 400mg ec tab viagra online kaufen europa retin a online triamterene hctz 37 5 25 mg buy albendazoles 400 mg