_

 

 

_

 

 

_

 

_

 

 

 

_

 

 

_

 

 

 

_

Otrantói levél, melyet Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novara parancsnoka a győztes csatában szerzett sebesüléséből lábadozva, kórházi ágyon írt Szuborits Antalnak, a csatában elesett első tisztje, Szuborits Róbert édesapjának. (A sokáig magánszemély birtokában volt levelet 2005 novemberében a Horthy Miklós Társaság köz-adakozásból megvásárolta és a Magyar Nemzeti Múzeumban szakszerű körülmények között őrizteti.)

Kérem kattintson a képre a részletekért.

"Kedves Bátyám!

Egy fájdalmas kötelességemnek engedelmeskedem, amikor tisztjeim és egész legénységem nevében vérző szívvel fejezem ki legigazabb részvétemet. Mi magunk is a legnagyobb részvétre szorulunk, szerettük, becsültük, tiszteltük! Alattvalóinak egy mindig szeretettel gondoskodó, mindenre figyelő jóságos feljebbvalója volt, nekem - a mellett, hogy lankadhatatlan kitűnő helyettesem - igaz és hű barátom. Az iránta megnyilvánuló részvét leírhatatlan volt és a temetése a legmeghatóbb és szebb, amit csak elképzelni lehet. - A túlerő elleni 3 órát tartó ádáz küzdelemben szegény Róbert folyton tevékeny volt, mindenütt segített, utánanézett, reparáltatott. 10 óra d.e. után, mikor épen egy keletkező tüzet oltatott el, ment a fedélzeten baloldalt a boot...-nél hátrafelé.

Akkor érte egy szerencsétlen gránát. Rögtön ott volt a segítség, de alig 1 1/2 perc alatt megszűnt élni, tehát nem szenvedhetett. Számos barátai és tisztelői mind azzal vigasztalják magukat, hogy szebb halállal kimúlni nem lehet. Egy érckoporsót csináltattunk, hogy fel lehessen vitetni. Bocsánatod kérem, hogy így, ceruzával írok, de sebesülve az ágyban fekszem és nem akartam soraimmal késni.

A Novara rövidesen Polába megy sérüléseit orvosolni. Remélem, hogy nem kell vissza maradnom, de aztán mégis hosszabb ápolásra szorulok, azért címem bizonytalan. Azonban: An das Komando S.M.S. Novara Marinefeldpost Pola címzésű levelek minden késés nélkül felbontatnak helyettesem által. Szegény Róbert hagyatéka előírás szerint természetesen a legnagyobb precizitással rendeztetik. - Magam is beteg lévén bocsáss meg kedves bátyám, hogy bővebben nem írhatok, de ha legközelebb utam Budapesten vezet keresztül, nem fogom elmulasztani tiszteletemet tenni. Mellékelve küldök egy felvételt, mely a katasztrófa helyét ábrázolja. Az ágyú védpáncélján két találat látható.

Legmélyebb részvétemet ismételve és fájdalmatokban fájó szívvel és őszintén osztozva maradok mély tisztelettel

őszinte híved

Horthy Miklós
sorhajó kapitány
a "Novara" parancsnoka
21/V. 917."

Alulírott kijelentem, hogy a HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG célkitűzéseivel (a volt kormányzó
emlékének ápolása, jó hírnevének visszaállítása stb.) egyetértek, és közreműködésemmel támogatni
kívánom. Az Alapszabály rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és az alábbi űrlap
kitöltésével kérem tagnyilvántartásba vételemet.

Belépési Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy a HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG célkitűzéseivel (a volt kormányzó úr emlékének ápolása, jó hírnevének visszaállítása stb.) egyetértek, és a társaságot a közreműködésemmel támogatni kívánom. Az alapszabály rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és az alábbi űrlapot kitöltve kérem tagnyilvántartásba vételemet.

Mandatory*

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)


  Refresh Captcha  
Field not valid (required or bad value)
   

Bevezetés helyett...

Az 1956-os magyar forradalom, ha rövid időre is, de lelket öntött a nyolcvannyolc éves Kormányzóba, s reménysugarat ébresztett benne, hogy szeretett hazáját hamarosan viszontláthatja. Tudjuk, a keserű emigrációban eltöltött évek mély testi, de főleg lelki nyomot hagytak benne, melyet emlékiratainak talán legszebb mondatai így jellemeznek: Gondolataim az Atlanti-óceán partjáról szüntelen haza-szállnak a Duna-Tisza partjaira, édes hazámba, melyet számomra a világ legszebb országa sem pótolhat. Itt naponta látom a tengert, eredeti élethivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködöm benne. Mély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely szülőhazám-hoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és a magyar nép körébe vonz! Aki ilyen mondatokat képes papírra vetni, annál érthető, hogy az utolsó szalmaszál elvesztése, amit a forradalom jelentett, számára nem túlélhető. A forradalom leverése után a Kormányzó mély apátiába zuhant, s bár orvosai szerint szervi bajban nem szenvedett, 1957. február 9-én visszaadta lelkét teremtőjének.

Sírja a lisszaboni Angol Katonai Temetőben évtizedekig zarándok-helyül szolgált a Portugáliába látogató magyarok és nem magyarok számára. E sírban kellett bevárnia, amíg hazájában olyan politikai helyzet alakul ki, hogy hamvai és az időközben elhunyt felesége, jószási Purgly Magdolna és kisebbik fia, ifj. Horthy Miklós hamvai végakaratuknak megfelelően a kenderesi családi sírboltba kerül-hettek.

 

Az újratemetés

A hazahozatal kezdeményezője vitéz Dávidházy András hosszújáratú tengerészkapitány, a Magyar Tengerészek Egyesülete tiszteletbeli elnöke volt, akinek elképzelése egybeesett a Horthy Család tagjainak, így elsősorban özvegy Horthy Istvánné és fia, a Kormányzó unokája, ifj. Horthy István elképzelésével. Az ügy mellé, saját lehetőségeit kiegészítendő, Szimon Miklós bőkezű támogatókat tudott találni vitéz Dávidházy András és vitéz Juba Ferenc kapitányok személyében, valamint olyan segítőtársakat, mint Kéri Kálmán tábornok, az akkori országgyűlés korelnöke, a Kormányzó egykori szárnysegédje.

Az 1993. szeptember 4-én lezajlott újratemetés tízezreket, egyes becslések szerint hatvan-hetvenezer embert vonzott Kenderesre. A példaszerűen megrendezett temetés azonban nem volt állami ceremónia. Az Antall-kormány tagjai, látva a baloldali és liberális ellenzék harsány ellenzését, nem merték felvállalni, hogy Magyarország volt kormányzójának állami, méltóságát megillető temetést rendezzenek, s bár nem gátolták, sőt segítették az újratemetést, azon csak magánemberként vettek részt, sőt az addigra nagybeteg Antall József miniszterelnök még úgy sem.

Így bátran mondhatjuk, hogy bár az újratemetés megtörtént, a Kormányzó úr és családja tagjai végakaratuknak megfelelően hazai földbe kerültek, de az igazi, az állami újratemetés, mely egyben visszaadja vitéz nagybányai Horthy Miklósnak az őt megillető helyet, a magyar hősök és államfők sorában még várat magára.

 

Egy hálás magyar zsidó...

Az akkori baloldali és liberális ellenzéki pártok, elsősorban az SZDSZ már az újratemetés hírére beindított gúny- és gyűlöletáradatával éles kontrasztot képezett, s jelenlévők ámulatát váltotta ki egy korosodó, középmagas, átlagosan öltözött úr, aki az újratemetésen egy hatalmas koszorúval jelent meg, melynek szalagján Egy hálás magyar zsidó felirat volt olvasható. Amikor valamelyik TV-társaság forgatócsoportja hozzálépett, kiderült, hogy az úr: Blumgrund János, pozsonyi születésű, ma Bécsben élő magyar zsidó, aki szüleivel a Szlovákiában már 1940-ben jelentkező zsidóüldözések elől Horthy Magyarországára menekült. Itt biztonságban megélte a háború végét, majd édesapjával együtt a Rákosi rezsim Katonapolitikai Osztályának lett tartósan ottmarasztalt "vendége". Blumgrund János, amikor 1956-ban módja lett rá, elhagyta Magyarországot, Bécsbe költözött, majd megismerkedett az ugyancsak menekült s fiát egyedül nevelő asszonnyal, Almási Szabó Katalinnal, akivel azóta is boldog házasságban él. Évekkel később, lelki beállítottságának és katolikus feleségének köszönhetően áttért a katolikus hitre, s azon ritka és szerencsés emberek közé tartozik, akiknek keresztapja őszentsége II. János Pál pápa.

A hittel együtt nevet is változtató, most már Almási Szabó János mély igazságérzettől vezérelve az 1989 előtti időkben jelentősen segítette az akkori úgynevezett "demokratikus ellenzék" tagjait, jó barátságban volt Krassó Györggyel, Zsille Zoltánnal, de barátjának mondhatja Lovas Istvánt, dr. Pákh Tibort és sok más ismert személyiséget.

 

Az első Horthy-társaság...

Almási Szabó János mint az igazság és a Kormányzó úr lelkes híve először magánlevelekben vette fel a harcot az újratemetés által újra felkorbácsolt indulatokkal, s a médiából a Kormányzó személyére és korára szórt hamis vádakkal, majd látva ezek eredménytelenségét egy szervezet létrehozásán kezdett fáradozni. Egy szervezeten, mely jogi személyként sok emberrel a háta mögött remélhetőleg eredményesen lép fel a rágalmakkal szemben. Ehhez azonban lelkes magyarországi vezetőre volt szükség.

Kapóra jött, hogy Almási Szabó János egy magyarországi össze-jövetelen megismerkedett egy győri polgárral, Világhy Józseffel, aki elvállalta egy társaság létrehozását. Így került sor 1994 szeptem-berében a Horthy Miklós Történelmi Társaság győri bejegyzésére Világhy József barátja, egykori '56 utáni rabtársa, Paray László elnökletével.

A társaság áldásos tevékenységet fejtett ki a magyar civil szférában. Megmozgatta és egybefogta a két világháború közötti időszak és annak emblematikus figurája, vitéz nagybányai Horthy Miklós való-sághű megítélését szorgalmazó embereket s így kisebb-nagyobb csoportok, tagozatok alakultak országszerte, melyek a győri szervezet fiókintézményeinek voltak tekinthetők, bár a kapcsolat valójában igen laza volt. Így jött létre csoport Százhalombattán, Pápán, Szekszárdon, Keszthelyen, majd végül Sárospatakon. Mindez inspirálóan hatott az országszerte élő és a Kormányzóra hálával és szeretettel gondoló honfitársainkra. A vetés szárba szökkent.

 

A Budapesti Tagozat

A vidéki városok után a győri szervezet, pontosabban Almási Szabó János, Paray László, Világhy József és Szimon Miklós újságokban, így a Magyar Nemzetben is 2001. március 3-ra bemutatkozó össze-jövetelt hirdettek meg a budai Szent Imre Gimnázium dísztermébe azzal, hogy elegendő érdeklődő esetén megalakítják a Budapesti Tagozatot. A jól sikerült bemutatkozás eredményeként 2001. május 18-án az MDF XI. kerületi helyiségében nyolcvan körüli létszámmal megalakult a Horthy Miklós Történelmi Társaság Budapesti tagozata. A háromtagú elnökségbe Nagy E. Kornéliát, vitéz Czanik Gézát és Dobai Miklóst választották, mely elnökségi tagok közül Dobai Miklós lett az elnök.

Nem utolsó sorban a főváros adottságainak köszönhetően a Buda-pesti Tagozat már a kezdet kezdetén jelentős sikereket könyvelhe-tett el. Kapcsolatot teremtett a fővárosban működő egyéb szerveze-tekkel: Vitézi Rend, Trianon Társaság, Hermann Ottó Társaság, stb., illetve képviseltette magát más társaságok rendezvényein, részt vett egyházi rendezvényeken, mint például az újrakészített ereklyés országzászló felszentelése, vagy a Szent Jobb körmenet. Ez utóbbi kapcsán budapestiek ezrei, s a TV-közvetítés jóvoltából határokon inneni és túli magyarok tízezrei szerezhettek tudomást a társaság létezéséről.

 

A Horthy Miklós Társaság

Mindezek eredményeként a szervezet létszáma oly mértékben gyarapodott, hogy indokoltnak látszott egy önálló budapesti szer-vezet létrehozása és bejegyzése. Így 2002-ben, megkapva a Magyar Tudományos Akadémia névhasználati engedélyét, a Fővárosi Bíróságon önálló szervezetként került bejegyzésre Horthy Miklós Társaság néven.

A társaság vezetését öttagú elnökség végzi, mely elnökből, elnök-helyettesből, két alelnökből és titkárból áll. Az alapszabály lehetővé teszi nem a bejegyzés helyén élő tagok számára, hogy elegendő létszám és akarat esetén önálló csoportot, tagozatot hozzanak létre, melynek élére tagozati elnököt és elnökséget válasszanak, s ezt követően bizonyos önállóságot élvezzenek. Így működik Bécs-ben a Bécsi tagozat, mely a korábbi Horthy Miklós Történelmi Társaság Bécsi Tagozataként testületileg lépett át társaságunkhoz Almási Szabó János vezetésével. De így csatlakozott hozzánk a Dr. Dékán Károly történész vezette Gömbös Gyula Baráti Társaság is.

A felvételüket kérők, megismerkedve a társaság Alapszabályával és kitöltve a belépési nyilatkozatot, tagsági igazolványt kapnak. A társaság ma közel kétszáznyolcvan tagot számlál, saját folyószám-lával, adószámmal és internetes honlappal rendelkezik.

A társaság zászlaja, melyet Vajna Iván tagtársunk közvetítésével adományként kaptunk: koronás címerrel díszített nemzetiszín zászló, melyen arannyal hímzett betűkkel ívelt felirat formájában a címer felett a Horthy Miklós, a címer alatt, a zöld mezőben pedig a Társaság szó olvasható. A hímzett feliratot a társaság titkár asz-szonya, Kőrössy Katalin hímezte. Ugyanő készítette el és hímezte az özvegy Horthy Istvánné által adományozott zászlóanyai szalagot, de arról majd később.

A társaság működéséhez szükséges anyagiakat részben tagdíjakból és részben más forrásokból teremtjük elő. A tagdíj összege, mely havi egyszáz forint, úgy van megállapítva, hogy ne okozzon anyagi megterhelést az elsősorban nyugdíjas korosztályú tagoknak. Ez az összeg azonban a normális működéshez nem elegendő, ezért köszönettel fogadjuk tehetősebb itthoni tagtársaink, külhoni tag-társaink és szimpatizánsaink felülfizetéseit, hazai cégek átutalásait és az önkormányzat esetenkénti támogatását egy-egy konkrét terv megvalósításához.

Az alapszabály közhasznú tevékenység folytatásáról is rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a bejegyzéstől számított törvényes idő lejárta után a tagok és szimpatizánsok személyi jövedelem adójá-nak 1%-át megkaphassuk.

A társaság fő tevékenységi köre kiterjed a Kormányzó Úr és Családja emlékének ápolására, hozzájuk vagy tevékenységükhöz köthető jeles évfordulók és események megünneplésére. Ezen túlmenően, mintegy melléktevékenységként, igyekszünk gondot for-dítani a magyar közelmúlt olyan eseményeinek felkutatására és a közvélemény előtt ismertté tételére, melyeknek a magyarság sorsá-ra máig ható kihatásai vannak, illetve amelyekről a kommunizmus évtizedei alatt a magyar közvélemény nem hallott, nem hallhatott.

 

A Kormányzó úrhoz köthető rendezvények

A naptár szerint haladva az első dátum, amiről minden évben megemlékezünk: február 9-e, a Kormányzó úr 1957-ben bekövet-kezett halála évfordulója. Megalakulásunkat követő első évben, azaz 2002-ben, az erről való megemlékezést a Szabadság téri, 1938-ban épült Hazatérés Templomában tartottuk, de beláttuk, hogy a megemlékezést nagyobb befogadóképességű templomba kell áthelyeznünk. Tudva, hogy a Kormányzó úr, noha maga refor-mátus felekezethez tartozott, elfogadva felesége és az ország lakosságának többségi hitét gyakorta vett részt katolikus szertartá-sokon, a megemlékezést a Szent István Bazilikába helyeztük át annak méretei és reprezentatív volta miatt. A református rítus jelen-léte érdekében a katolikus szentmisék végén meghívott református lelkész emlékezik és mond fohászt Magyarország egykori kormány-zója lelki üdvéért. A megemlékezéseken a Vitézi Rend, a Magyar Tengerészek Egyesülete, a Magyar Cserkész Szövetség mellett részt vesznek az országban működő lovagrendek és polgári szervezetek, valamint megszámlálhatatlan magánszemély. A megemlékezések kezdetén és végén a szervezetek zászlódíszbe öltözött vonulása a kormányzó korát idézi.

Június közepén, általában hétvégén, legtöbbször egy újpesti mozi-teremben gyűlünk össze megemlékezni a Kormányzó úr 1868. június 18-i születésnapjáról. Az alkalomhoz illő fényképek plakátszerűre nagyított változataival díszített teremben felkért külső előadók, vagy a társaság erre vállalkozó tagjai méltatják társaságunk névadóját, kiemelve élete egy-egy fontosabb mozzanatát. Az összejöveteleket szavalatok és egyéb előadások teszik változatosabbá.

Szeptember másodikán, vagy annak környékén megemlékezünk a Pátyon 2001-ben felavatott 1945-utáni első Horthy utcáról az annak sarkán elhelyezett Horthy emléktáblánál. A szervezések munkája az itt lakó vitéz Székely Lászlóra és feleségére, Inkére hárul, akik e névadást a pátyi önkormányzatnál kiharcolták, és az emléktáblát is finanszírozták.

Az 1993-as újratemetésre emlékezve, minden év szeptember 4-ét követő vasárnapon Kenderesen gyűlnek össze a Kormányzó úrra emlékezők. A kenderesi önkormányzat, elsősorban vitéz Baranyi Mihály polgármester áldozatvállalásának köszönhetően ilyenkor nagyszabású ünnepségre kerül sor Kenderes (2004. óta ismét) város nagy szülöttje emlékére. A megemlékezéseket jó időben a Horthy-ligetben tartott szentmise és református istentisztelet vezeti be, majd ének és zeneszámokkal, illetve szavalatokkal váltakozva az egyes társaságok nevében megszólalók méltatják a Kormányzó személyét és életútját. A zárszót a mindig jelenlevő özvegy Horthy Istvánné főméltóságú asszony mondja, illetve amikor erre lehető-sége adódik, akkor az eseményre ellátogató ifj. Horthy István, a Kormányzó úr unokája.

A 2002-es megemlékezés jelentőségét emelte, hogy abban az évben emlékeztünk meg vitéz nagybányai Horthy István tragikus haláláról. A 2003-as megemlékezés jubileuminak is volt mondható, hiszen akkor volt az újratemetés tizedik évfordulója, a 2004-es esz-tendőben pedig a Kormányzó-helyettes úr születése századik évfor-dulójára is emlékeztünk.

Bár nem vagyunk ezen megemlékezések effektív szervezői, mégis annyiban járulunk hozzá azok szervezéséhez, hogy saját tagjaink és más, az újságokon keresztül és egyéb módon szervezett érdek-lődők számára bérelt buszokat biztosítunk, illetve ebédelési lehető-séget a Horthy-kastély éttermében.

A fent már említett születésnapra való megemlékezéshez hasonló módon emlékezünk meg a Nemzeti Hadsereg és annak Fővezére, a későbbi Kormányzó úr 1919. november 16-án történt budapesti bevonulásáról, de ezt az alkalmat összekötjük a szokásos éves közgyűlés megtartásával. Ilyenkor az elnökség ítélete alapján emléklapokat adunk át a társaság működését jelentősen támogató tagoknak és szimpatizánsoknak megköszönve ezzel önzetlen fára-dozásukat.

Felelevenítve a háború előtt oly természetes hagyományt, az évet december 6-án, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapon, az Újpesti Polgári Centrum színháztermében tartott műsoros esttel zárjuk, mely esten megemlékezünk vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója neve napjáról. A műsort valamely neves személyiség: Dögei Imre kisgazda képviselő, vitéz Döbrentei Kornél Balassi Karddal kitüntetett költő, Faludi Sándor, a Fidesz-MPSZ elnökségi tagja, vagy mint legutóbb Dr. Nemeskürty István professzor úr tart megemlékező beszédet, majd meghívott színé-szek és énekesek adnak elő hazafias verseket, énekeket. Így szere-pelt már Tilly Gabriella, Jeszenszky Lara, Hormai József és Hatmath Albert énekesek Hegedűs Valér zongoraművész kíséretével, illetve hallottuk Gyantár Gábor és Reményi B. Csaba színművészek szavala-tait, illetve Pörzse Sándor televíziós szerkesztő házigazdai levezető szövegét.

 

Egyéb rendezvények

Hogy az egyoldalúság vádját elkerüljük igyekeztünk olyan esemé-nyekről is megemlékezni, melyek eddig kimaradtak a konzervatív-nemzeti társaságok, vagy pártok rendezvényeiről. Ezek felvállalása nem csak az egyoldalúság elkerülését szolgálta, hanem azt a célt, hogy minél többször, több összefüggésben hangzik el társaságunk, azaz a Kormányzó úr neve, annál nagyobb elfogadottságot tudunk biztosítani a baloldal által annyira nem szeretett névnek.

Ezért folytattuk a társaság elnökének, e sorok írójának még 1998-ban, tehát még magánemberként elkezdett azon fáradozását, hogy kapjon emléktáblát az a Bauer Sándor 17 éves diák, aki tiltakozva az 1968-as cseh események és általában a kommunista rendszer ellen 1969. január 20-án a Nemzeti Múzeum lépcsőin felgyújtotta magát. Büszkén mondhatjuk, hogy a Magyar Nemzetben megjelent írások-nak, a Deutsch Tamás ifjúsági- és sport-miniszternek, Dávid Ibolya igazságügy miniszternek, Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint Mádl Ferenc köztársasági elnöknek írt leveleinknek végül is meglett az eredménye, mert 2001. október 17-én a Fidesz felavatta a Nemzeti Múzeum lépcsőin, Petőfi és Vasváry emléktáblájával szem-ben, Bauer Sándor emléktábláját.

Azóta minden évben, a még élő hozzátartozók jelenlétében, más szervezetek részvételével megemlékezünk Bauer Sándorról, példa-képéről a cseh Jan Palachról, és az ugyancsak tűzhalált halt székely-magyar fiatalemberről, Moyses Mártonról is. A megemlékezések rendszeres közreműködői: Wittner Mária, Székely Kornél, vitéz Döb-rentei Kornél, valamint a Fidesz, a KDNP és az Ifjúsági Keresztény-demokrata Szövetség képviselői. Rendszeresen megkoszorúzzuk Koszorús Ferenc vezérkari ezredes emléktábláját a Dohány utcai zsinagógával átellenben, aki Horthy Miklós kormányzó parancsára Európában egyedüliként reguláris haderőt vetett be a németekkel és kiszolgálóikkal szemben zsidók, jelen esetben negyedmillió buda-pesti zsidó honfitársunk védelmében. A 2004-ben tartott megemlé-kezésünkre eljött Koszorús Ferenc vk. ezredes Amerikában élő fia is.

Szorgalmazzuk, bár eddig nem sok sikerrel, Koszorús Ferenc vezér-kari ezredes Budapest Díszpolgárává avatását.

Felháborodva azon, hogy a baloldali pártok: a Munkáspárt, az MSZMP és a magát európai szociáldemokrata pártnak beállító MSZP hatalmas koszorúkat helyez el minden év március 21-én az Újpesten még álló Tanácsköztársasági emlékműnél, elsőként kezdtünk meg-emlékezni az 1919-es véres Tanácsköztársaság áldozatairól, s ennek köszönhetően 2004. június 27-én a még élő hozzátartozók jelenlétében emléktáblát avattunk Újpesten, az ott meggyilkolt kilenc áldozat emlékére. Az emléktábla szövege nem rejti véka alá a történelmi tényeket, ugyanis a következő módon szól: A kommu-nizmus első magyarországi tombolása, a véres Tanácsköztársaság 133 napja alatt meggyilkolt újpesti honfitársaink Dezső Elemér, Hajden László, Martinovich Béla, Orczy Karó Imre, Papp Imre, Rojcsek László, Szűcs János, Takács Károly és egy "Ismeretlen, úriasan öltözött férfi" emlékére. Állíttatta a Horthy Miklós Társaság 2004-ben, haláluk 85. évfordulóján.

Az emléktábla avatáson beszédet mondtak: Dr. Raffay Ernő törté-nész, Wittner Mária 56-os halálraítélt és vitéz Döbrentei Kornél költő.

 

Egyéb tevékenységek

Az előbbieken túlmenően, közhasznú tevékenységet is magában foglaló bejegyzésünknek megfelelően tagtársaink, és a minket támogató határainkon innen és túl élő jó emberek adományait felhasználva könyvekkel és egyéb, a hazafias nevelést szolgáló hangzó és írott kiadványokkal támogatjuk a hazai, elsősorban egyházi kezelésben lévő iskolákat, valamint a trianoni határokon túlra szakadt területek iskoláit is. Így tagtársunk, Isépy Dezső magánkiadásban megjelent könyvét, mely az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet eddig nem publikált részleteit tartalmazza, díjmentesen küldtünk szét budapesti egyházi iskoláknak, valamint Bencsik Gábor nekünk adományozott Horthy Miklósról írott könyve példányait juttattuk el erdélyi, kárpátaljai és délvidéki iskolákba.

És nem csak iskolákat, hanem a Böjte Csaba ferences szerzetes által először csak Déván, de ma már Erdély több városában működő gyermekotthonok számára jelentős mennyiségű ruhaneműt, beren-dezési tárgyakat, játékokat, könyveket gyűjtöttünk és juttattunk el a rászorulóknak.

 

Zárszó helyett...

Működésünk és tevékenységünk ismertségét és sikerességét azon tudjuk leginkább lemérni, hogy hány rendezvényre kapunk rendsze-resen meghívót, illetve, ami számunkra rendkívül fontos és becses, hogy felkérésünknek eleget téve 2003 nyarán özvegy Horthy Istvánné elvállalta a társaság Tiszteletbeli Elnöki tisztét, valamint a zászlóanyai szerepet.

Budapest, 2005. január

Dobai Miklós
elnök

 

Kérem kattintson a képre a részletekért.

Galéria

Feliratkozás hírlevelünkre


Az ÖN neve:

Email címe:

beconase aq nasal spray evista side effects symptoms cvs minute clinic viagra laxadin bisacodyl side losartan side effects cheap soft viagra buying bupropion online antibiotics and birth control shot leponex 25mg clomidlergigan trileptal 300mg side effects regenon 25mg benadryl lamotrigine 200 mgs sifrol parkinson side effect ropinirole 1 mg tab sol viagra dapoxetine online purchase 259 atorlip 10 mg overnight cytotec seroflo 250 rotacaps branded viagra mexico silagra by cipla india prozac for dogs pfizer careers opportunities liquid viagra uk what is nitroglycerin used for costco black friday 2015 hours cialis da 5 mg benicar medication doses 40 viagra 99 dollars pramipexole 0.5mg side effects prinivil online without prescription nizoral shampoo ingredients dynamogen syrupy cipla generic viagra generic celebrex india donde puedo comprar viagra en barcelona aldactone 100 mg tab septra antibiotic for strep throat cephalexin 250mg capsules italian pharmacy online low price levitra buy viagra in singapore obat provera sildenafil 100mg price como poner terramicina oftalmica antibiotics for sinus infection and bronchitis praziquantel side effects in dogs malaseb pet shampoo ingredients over counter products like viagra melovax 15mg roxymentat tylenol dosage for infants 160 mg acetaminophen dosage viagra for men buy online in india advair side effects eyes augmentin for sinus infection dosage erection pills at walmart lopid 600 mg efectos secundarios ephedraxin infolanka flagyl forte obat apa serophene ovulation canada xanax how to buy generic proscar pregnant celebrities over 40 metformin black market locacid cream cialis with dapoxetine generic content management system software programs for small business mobic meloxicam vs celebrex vigrande nedir ne getpharma pakistan news where to buy chlorsig eye drops indapamide 1.5mg tablets buy viagra from mexica or canada buy flagyl 200mg spain silagra 100 mg in albania ropinirole drug class lipothin side effects no prescription viagra online canada valtrex for sale cvs viagra canada price domaine la garrigue wines bactroban ointment price albuterol inhaler side effects teeth robaxin 500mg vs flexeril mobicool mini fridge f0510b2705 orlistat 60 mg capsules price vitamix soup recipes asparagus clomid or clomiphene citrate for males cefaclor side effects doctor vilches s.a best antibiotic for uti discount viagra fast shipping betnovate ointment good site to buy viagra erectalis 20mg cialis malaseb shampoo dogs antibacterial cytotec price crestor online without prescripton buy doxycycline online paypal medication no prescription canada can i order cipro for infection best place to buy gernic cialis lamictal for depression stress caverta 100 mg flexidol relax accion terapeutica medica cialis in frankreich rhinocort aq coupon cipa pharmacies online medrol dose pack price clindamycin hcl 300 mg side effects miglior sito per comprare viagra epanutin medication list euthyrox 100 prospect canadian pharcharmy meds buy metformin mercury drug list of medicines amermycin 100mg morphine dikloron tablet hotels xalatan side effects blood pressure viagra gold online generic nexium australia prices for cialis generic metoprolol tartrate 25mg picture viagra canada prescription viagra triangle chicago map ibuprofen dosage chart for infants free samples of erectile meds aciclovir crema indicatii best prices for viagra diltiazem side effects doctor androgel coupons 1 bactrim online usa tantalum carbide graphitetapiales when to take ranitidine for infants aceon medication cephalexin 500 mg capsule and alcohol voltaren gel side reviews acyclovir for cold sores dosing coumadin clinic locations in georgia augmentin 1g evista and breast cancer studies accredited online viagra pharmacy i want to buy original viagra tylenol side effects on kidneys septra suspension presentation zyvox coupon with insurance www cheap rx drugs diclofenac sodium voltaren side effects nexium 40 mg on line cheapest losartan potassium 25mg side effects can zofran get you high avana cypress estates phone number atorvastatin calcium 20 mg tab sialis tablets for sale cialis without a doctors prescription suhagra side effects low dose of viagra zovirax pills disgrasil capsulas de cafeditropan finasteride 5mg side effects espanol vasotec medication viagra ersatz generic ketorolac ophthalmic solution strattera generic release date requip medication generic elimite 5 solutionelocom escitalopram 10mg and alcohol why is doxycycline so expensive kamatra gel stain buy sumycin cefixime dispersible tablets 100mg benemid contraindications for flu trimetabol medicamento tafil cheap alli diet pills liquid dramamine clenbuterol weight loss results clen cycle uroxatral side effects bph prostate boots ireland online luvox medication information canada toronto drug store over the counter erection pills walmart side effects of duloxetine hcl dr 60 mg cap jasmine thompson buying cialis online mexico online linezolid antibiotics mrsa cialis brand cataflam dd where is generic viagra made ajanta pharma mumbai canadian pharcharmy online viagra atarax side effects dose amoxicillin dosage for children with sinus infection grifulvin v price avelox for sinus infections bactrim ds dosage 800/160 medameds reviews 50 aldara side effects pictures astelin side effects azelastine marcumar alternative schools ventolin hfa aer glaxosmith cialis pricing at walmart viagra pills phramacy nexium generic name buy furosemide online uk valium withdrawal schedule hytrin side effects medication 24 7 pharmacy inderal comprar vardenafil de bayer vente de cialis sans ordonnance anxiety disorder symptoms in children diane 35 and yasmin pharma online vardenafil hydrochloride 10 mg cialis tablete internatinal medication low prices metformin overnite delievery ic eszopiclone generic pfizer zyvox assistance program mexican pharmacies no prescription cheap cialis 20 mg antibiotici per cistite buspar reviews druglib neurocet availability employment buying real viagra in canada ed levitra meds online prednisone abuse el el diclofenaco para que sirve augmentin 875 mg and alcohol vips pharmacy sites drug emporium cialis 20mg cyrux medicine cabinet parcopa carbidopa levodopa 25 zantac 150 coupon offer cockapoo puppies for sale available in alabama elavil side effects dose synthroid vs levothyroxine generic suhagra 50 advantages of geothermal energy indapamide side effects lozol manufacturer pharmacy support team canada medicap pharmacy virga pharmaceutacles from mexico toradol injection how long does it last fluoxetine hcl 10mg cap berifen medicinal chemistry gnc erection enalapril medication side effects obetrol drug identification promethazine 12.5mg paxil side effects arthritis diclofenac pot 50 mg tab ibuprofen dosage for adults frumil tabs for bass orlistat shortage buy cheap albendazole advair 150 50 paracetamol toxicity doses progesterone cream and pregnancy cheap accutane 10 mg trazedone without preswcription keftab vs keflex antibiotic information atepros medicine wheel biaxin 500mg medication birth control pills non prescription generic viagra professional 100mg buy cialis in india clozapine side effects weight gain aprovel irbesartan canadian pharmacy quick shipping donormyl doxylamine 15mg extenze pills review motrin side effects constipation warfarin rat poison advertisement extenze review information ingredients authentic cialis online synthroid medication dosage valtrex for cold sores in nose xerograx pastillas chinas mountain west apothecary viagra list of no prescription pharmacies viagra quick delivery trazodone withdrawal side effects female viagra paypal accepted metrogel 0.75 vaginal gel provera period side effects colchicine 0.6 mg dosage famvir 500mg treatment famciclovir 250mg amlodipine order online lidocaine ointment usp 5 usage love without end amen chords renagel medication 800 tetracycline for chlamydia jasmine rice percocet vs vicodin vs oxycontin progynova pills without prescription temovate 0.05 liquid kenacomb cream alternative tadapox online in usa tamoxifen tablets online alli direct pharmacy vigrande 100mg to g what is lypothin claritin coupons buy proscar mexico buy shhagra online acutane pharmacy in canada accutane online singapore napflam tablets sale samonas therapeutic listening courses promotional viagra free viagra for men in delhi price best online viagra pharmacy fast valtrex delivery viagra prof viagra jelly drugs trivita sublingual b12 side effects pilexil capsulas de aceite 100mg viagra cost per pill 114 chap viagra haldol medication dosage differin 0.3 gel reviews obat nizoral tablet diclofenaco de sodio para que se usa buying fentanyl patches online current prices for wild ginseng kamagra oral jelly thailand buy ciprofloxacin hcl 500mg sertraline hcl 100mg tablets avapro side effects orderpharma accutane prinivil medication ritalin for adults with adhd costo cialis 5 mg elimite permethrin side effects purple pharmacy in los algodones drugstore beetle pictures sildegra price of silver sildenafil 100 mg paypal paracetamol side effects and dosage zovirax acyclovir medication dosage arava 20 mg price robaxin canada doxycycline 50 mg how much is periactin appetite stimulant finasteride sample geo trust cailis doxycycline buy online serophene clomiphene citrate atomoxetine hydrochloride abuse acyclovir 800mg medication safe for heart vistaril 50mg clonidine 0.2mg patch propecia 5mg levomax 500 uputstvo betnovate n for face buy albendazole without prescription where to buy cialis in singapore doxycycline hyclate uses treatment buy celestamine online ciprobay antibiotic recommended for urinary tract infection clopidogrel 75mg side effects cheapest viagra overnight shipping intternational ph@rmacy buy acyclovir online paypal apetamin syrup online antabuse reactions to alcohol atenolol drug class levrita gelly farmacy on line singulair 10mg montelukast over the counter premarin cream coupon kosovarja numri i ri garrigue pronunciation of acai advair diskus coupon program order torcemide orlistat precio xanax overdose milnacipran generic lipitor metformin without perscription canadian sertralina medicamentos painkiller pastillas vitamin k foods cholesterol ratio calculator prozac withdrawal symptoms cialis black 800 mg colcrys 0 6 mg pharmacy online usa have clomiphene viagra generica baratas xanax addiction stories avedox fc2 careprost reviews risnia tablets for sale albuterol without prescription tadacip 20mg anafranil drug interactions rimonabant acomplia dosage instructions ibuprofen dosage for children side effects online viagra paypal accepted univerzitet u travniku duramycin for gonorrhea what do mesalamine drugs do cheap overnight drugs buy azithromycin tablets usp safe place to buy cialis online vistaril 25mg information for pain online drugstore no prescription needed fda approved viagra norfloxacin prospective definition fluoxetine prozac side effects with alcohol levoxyl side effects drugs azithromycin dosage chart buy orlistat australia chlamydia pictures and images flagyl without prescription canadian drug outlets in florida tadalafil at a lower price cataflam 50mg tablets side effects buy cialis vancouver side effects of going off wellbutrin viagra vs cialis drugs aldactone over the counter buy lasix online fast delivery rxdrugstore phentermine diet order viagra in canada on line diane ladd need serta mattress website cialis generico inghilterra viagara from india vibrox tablets for sale isotretinoin uk online nexium otc side effects midamor diureticos can i buy diflucan over the counter prescription fertility pills for men insulin resistance diet unisom overdose death women viagra pills piadas brasileiras ampicillin and early pregnancy can i buy albenza over the counter arimidex vs tamoxifen side effects zyrtec d side effects allergies azulfidine sulfasalazine reviews where can i buy 1000 mg zithromax topamax medication strength for migraines ospamox 1000mg administrare zoloft without a prescription viagra price in spain canadain meds citrate of magnesia colonoscopy prep cefixime gonorrhea chlamydia order mifepristone arthritis medication for dogs how to get codeine syrup online vilches radio station decadron shot side effects can you inject buspar generic suprax canadian celebrex without prescription vicodin vs percocet singulair medication drug buy zetia paroxetine hcl 10mg reviews canadian healthcare nizagara selipran alza la pressione clavaseptin 500mg to g rogaine foam review minoxidil review prednisolone acetate ophthalmic suspension usp 1 dog viagra express allopurinol medication dosages & pill colours order 40mg accutane online clomid in the us online finpecia paypal best prices on generic viagra antabuse on line lesofat vs xenical digoxin and potassium supplements sublingual b12 2500 mcg cailis mechanical corpcaliascaliscamagracanada24canadarx brand cialis pillscheap cheap viagera in usa cheap viagra from lloyds chemists purchase 60 mg orlistat haldol decanoate injection side effects tegretol bipolar side effects pil perancang contrave weight loss drug orexigen peritol tablets side effects inconveniant du viagra harga metformin obat cialis in inghilterra septra dosing calculator xenical no perscription necessary schizophrenia treatment clozapine dosage adipex online without a script subutex side effects during pregnancy atenolol mastercard order onlineno rx hoodia tea bija erexin maximum male strength training estradiol blood test ranges buy cialis 5mg online rythmol medication drug interactions tenormin medication drugs walgreens weekly ad preview synthroid no prescription usa evista 60 mg side effects parlodel dosage for melatonin generic retin ultram reductil 15 mg for sale cialis paiement par cheque rxdrugstore sites baclofen side effects drugs erexin capsules yohimbe 451 comprare viagra senza ricetta milano can you get high off baclofen atarax over the counter equivalent vosteran search chrome real cialis cheap viagra gel sachets uk onadron damla snmez costco travel car rentals yasminelle pilule contraceptive yasmine finasteride for hair loss reviews ceftin with no perscription where can i buy clomid tablets cialias online over night delivery tadalafil 40 mg "cost per pill" can i use ip 272 for clymedia medstore online pharmacy atarax dosage for itching singulair no prescription ciprodex coupon code oracea side effects doxycycline mono anxiety pills walmart terbinafine 250mg does cialis work right away ibuprofen vs. acetaminophen for headaches synthroid with no rx where to find baclofen medicine rhinathiol syrup indication side effects of flagyl 400mg vitamin shoppe return policy how much prednisone for dogs software programs for photography cong dung renapril 5mg oxycodone ray rx online drugstore generic prozac where to buy alli diet pills cheap no prescription flagyl 500 mg cialis 500 buy viagra malaysia online augmentin for sinus infection and bronchitis flagyl no prescription oxybutynin 5mg side effects levlen ed pill malegra 25 where to buy valium isoptin sr 240 mg pseudoephedrine vidalta bosques caducifolios acyclovir 400 no prescription online anastrozole 1 mg side effects increasing sperm count naturally mifepristone online in south africa doxepin medication androgel 1.62 coupons ditropan off label uses can serophene b bought over the counter zoloft medication for anxiety diclofenaco de sodio cardizem dosage for svt flagel dose dogs female cialis recomended dose 40 viagra for 99 drugs forum fosamax 70mg patientsfrosinorfrumil insulin syringes 1cc para que sirve la prednisona 20 mg zocor side effects weight gain lantus solostar pen inj 5 x 3ml fucidin ointment uses tadalafil viagra levitra nasal bactroban side effects how to i get tetracycloline overnight buy amitriptyline no rx cipro antibiotics side effects isoniazid pronunciation of words canada pharmacy no script celexa weight gain losartan 50 mg tablets vrai cialis en ligne livraison rapide levitra pay with paypal clindamycin phosphate gel side effects furosemide 40 mg dose myambutol 400mg of caffeine increasing and decreasing functions worksheet progesterone side effects progesterone pregnancy buy cephalosporins buy citalopram online no prescription lisinopril no prescription adderall side effects long term phentermine adipex side effects flonase nasal spray for children budesonide inhalation suspension for adults reminyl drug mart aggrenox coupons viprogra soft 100 chia best full coverage drugstore foundation finasteride 5 mg online cheap cialis sales india buspar side effects go away chlamydia pictures men greece generic viagra inderal side effects doctor buy phentermine 37 5 maxifort 50 mg tretinoin 0.05 buy tizanidine 4mg tablets side effects cymbalta coupons that can be used with insurance real cialis in the uk clenbuterol cycle dosages indocin side effects indomethacin phenergran no perscription best site to buy generic cialis lasix side effects in infants tretinoin cream usp 0.05 reviews aristocort triamcinolone watson pharmaceuticals generic lipitor diabecon prospect medical group furosemide 40 mg tablet cialis en ligne pas chere benazepril 20mg tab ethex tiotropium pronunciation of acai software store review lidocaine viscous 2 uses beprogel scalp pain viagra price in chennai microcidal definition of socialism montelukast precio generic viagra from india reviews strateraa for sale where to buy accutane rocket launch wallops island plavix 75 mg tablet generic lipitor recall 2012 side effects generic viagra india 100mg flomist ?? budesonide side effects children reminyl drug abuse baclofen pump implantation viagra via paypal insurance company ratings list adalat xl 30mg extenze review blood flow male enhancement kamagrafast brighton charms brand cialis buy crestor savings card program trimetabol sirop de catina rimadyl dosage for dogs 100 mg estrofem 2mg cheap buy ciprofloxacin uk cockapoo puppies for sale in california bactrim cheap online cyclidox tablets viagra prescription on line mebendazole 100mg chew tablets brand viagra pfizer online cefadroxil 500mg capsules for cats buy albuterol inhaler online cheap atepros 50mg vyvanse moduretic 5 50 mg metallica black album lyrics amsterdam viagra nl zofran side effects constipation pillole viagra bisoprolol hctz 10 6.25 mg requip generic frusemide 20mgs to buy xeloda 500mg tablets can you get viagra in amsterdam anacin syrup reminyl classification system online rx accepts paypal should you take 5mg or 1mg propecia indian drugstore ranbaxy pharmaceuticals nj buy combivent no prescription buy viagra secure with mastercard sublingual immunotherapy seroquel medication side effects ovulet clomiphene astelin generic brand no prescriptionfarmacy lipothin injections for knee cheap viagra from india bonadoxina pfizer vmito zyban wellbutrin xl forzest tadalafil for sale cialis spedizione europa nartea rodica oxazepam dosages spiriva information capsule twitching eye side effects of topamax can you buy virectin in stores omeprazole side effects and cautions cheap cialis in california levlen tri regol moduretic and weight loss marcumar alternative music cialis online purchase paypal midamor side effects rizatriptan 10 mg side effects lipothin diet pill venlafaxine er 37.5mg side effects antibiotics online no prescription viagra sold in the united states levofloxacin 750 mg bactrim ds dosage for mrsa enalapril medication price comparisons buy lasix canada buy lamisil cream for nail fungus amerimedrx models euroclinix netzero cheap cialis buy online suprax no prescription pill like viagra over the counter onlain filmi escitalopram side effects copd levitra ohne rezept canadian pharmacy testosterone viagra online with credit card in house pharmacy motilium general cymbalta online pharmacy zyvoxid posologie smecta precose dosage for infant ciprobay xr 1000mg zoloft weight gain zoloft side effects toprol xl 50mg side effects kamagra fast next day delivery canada pharmacy viagra is generic cialis legal navidoxine medicine wheel levothroid recall 2015 gmc asacol hd 800 mg generic tablete za kontracepciju nazivi free clobex spray coupon lamotrigine lamictal side effects weight gain speciaux pharmacie jean coutu quebecpharmacy proscar medication information frumil diuretic side fortune summoners ranbaxy stock symbol lipvas tablets for sale decadron dose pack dosage how to take clomiphene for men can i buy xenical over the counter champu pilexil anticaida dosage of metformin for dogs abana blacksmith michigan legal to buy cialis from canada cialis manufacturers coupons tantalum price per ounce folcres precious moments overseas drug store nexium side effects symptoms forum saroten retard albaneses suprax 400mg buy one pill colcrys medication sertralina medicamento tafil buy neurontin from india viagra elavil cod adderall canadian pharcharmy online kamagra american cialis fast overnight progesterone suppositories side effects on fetus pletal medication classification citalopram 20 mg side effects antidepressant xanax withdrawal symptoms famciclovir 250mg for cats buy nolvadex and hcg online sildenafil citrate 50mg reviews cuckold definition slang cialis without prescription overnight norlevo pill emergency contraception viagra generikum 100mg buy 800mg gabapentin no presciption misoprostol dose for missed abortion cialis vs viagra subutex withdrawal symptoms in newborns purchase non generic clonidine lipitor generic without prescription luvox side effects dose doxycycline with paypal what is sildenafil citrate 100mg tab pharmacy overnight shipping tabletten oynanan oyunlar 2 xanax and alcohol clobex lotion generic colchicine online no prescription samonas sound therapy research cialis generika in deutschland kaufen buy xanax bars online legally pregnant pictures flagyl 500mg without perscription lanoxin side effects doctor onlain igri 3d generische apotheke lipothin medication interaction levitra soft tabs advantage rent a car denver regenon romania abilify with no rx cialis black reviews emkit ds side effects diazepam 10mg pictures viagra mississauga ampicillin 500mg for acne pfizer animal health products indocin side effects dose generic viagra without visa atorlip 20 para que sirve regenon pastile cheap prednisone no prescription classification of blopress buy levitra from canada no rx minocycline for acne dosage doxycap doxycycline hyclate prevacid vs nexium vs aciphex meclizine side effects antivert fluconazole buy paypal need ventolin prescription 5mg tadalafil generic phentermine side effects danger imovane 7 5mg zopiclone tablets proscar side effects hair growth levitra online sicuro onlain filmebi qartulad natargmni filmebi belize city pharmacy how to order viagra online accutane dosage tadalafil deutschland tinidazole vs metronidazole nifedipine er 60 mg tablet is zeepharmacy legit minocycline hydrochloride capsules 100mg latisse side effects 2014 europe generic pharmacy levitra france tamsulosin hcl 0.4mg ventolin no prescription pinamox uses purchase viagra online in india lopid medication class medications without script viagra online china to china metpamid ampullary tantalum carbide properties mestinon 60 mg prices premarin 1.25 coupon sildalis for sale american express orderpharma coupons amerimedrx fake rolex albenza coupons buy mifepristone online is generic cialis safe buy buprion without prescription malegra for sale in canada achat rohypnole losartan potassium hydrochlorothiazide tablets what is the cheapest ed drug amerimedrx fake people testosterone cream for men online sale clomid cycle day 5 9 viagra generico in farmacia advantage flea control ingredients thalidomide history in europe expiry of viagra pills janssen aciphex patient assistance program is cialis covered by insurance marcumar alternative cancer chlamydia discharge pictures cialis ireland paypal accepted salazopyrin en tabs 500mg tylenol omeprazole 20 mg capsule what is it for lipitor memory loss doctor 36 hour cialis brand name viagra cheapest fungsi obat provera 100 mg ramipril 5mg capsules price viagra buy cheap order yasmin online viagra tablets price in chennai bystolic coupon mckesson where to buy doxycycline 100mg viagra spedizione 24 ore hoodia reviews forzest tadalafil sold in europe purple viagra pills pain killers shqip canada meds differin adapalene gel reviews cardizem on line without prescription viagra store usa tinidazole uses atepros medicine mambo 36 pill hydrochlorothiazide 25 mg without an rx buy tadalafil uk detrol la 4mg generic prednisone 20 mg for tennis elbow furolin medicine ball acheter viagra original en ligne mincorp somerset park makeup setting spray drugstore arthrotec 50 mg 200 mcg prinivil 10 mg tablet buy roofie fucidin ointment what is viagra in hindi lamictal bipolar disorder toradol 10 mg cialis canada trackable suhagraat ki starting kaise se hoti hai tere lagatrim tablet azithromycin over the counter cvs buy lisinopril androgel testosterone lawsuit avodart generic equivalents sustiva side effects efavirenz drugs mesalamine suppositories over the counter buy lisinopril 12 5 super avana reviews online pharmacy reviews no prescription nitroglycerin tablets valium side effects medication domperidone without a script reputable ed pills canada baristanet bloomfield nj restaurants vermox liquor cheap flagyl online metazole tablets with windows generic cialis 60 mg lotrel side effects allergic reaction peritol dermatitis pictures amikacin peak and trough levels cialis mg oracea reviews ocular rosacea purchase proventil buy periactin 4mg mircette reviews lotrel 5 20 side effects price how long do you have to take zyban to quit smoking tadarise 60mgtadifiltafidiltantalum buy gabapentin quick delivery from uk extenze free sample pack ht tegretol suspension and pregnancy ramipril 10mg how to use cytotec 200mg for abortion naproxen vs ibuprofen for muscle pain cheap canadian drugs indian substitute of viagra erectivin vi non prescription tadalafil cialis comprar on line zyvoxid pfizer stock lowest price propecia hair calcitriol mail order pharmacy aldara cream uses actos generic medications orlistat 60 mg side effects depakote er side effects 500 mg fempro tablets under $100 escitalopram user reviews neurontin for pain side effects and addiction buylowdrugs canada map salbutamol sulfate side effects prednisone for dogs uk buy viagra and cialis where can you buy mebendazole over the counter lumigan 0.01 rebate femara letrozole side effects acticin 5 cream rimadyl for humans albuterol sulfate inhalation solution 083 buy sildenafila online free levitra samples by mail best generic viagra reviews sureway supermarket grand isle la claravis treatment amoxicillin 500mg to buy carprofen 100 mg tegretol bipolar medication avelox for sinus infection cabaser dosage sildenafil citrate medication dosage rythmol drug interactions cialis sources in canada buy cialis online ireland lexapro price onlain igri na shax viagra in india for men eutirox 50 efectos secundarios advair side effects directions for taking a z pack mircette side effects buy epidou without a presrciption olmesartan medoxomil europe order buy clomid online 50mg ceftin for sinus infection dosage levitra nebenwirkungen doxinyl medication for anxiety order antibiotics express delivery cialis cialis 24 hour walgreens near me zyvox antibiotic treatment buy prednisone for dogs online microcidal vs microstatic filters indomethacin side effects in pregnancy propecia 5mg vs 1mg trimetabol dosage for amoxicillin women extenze ingredients trustedtablets forum walgreens pharmacy employment cialis daily price prazosin side effects cats order wellbutrin without prescription has anyone used zovirax for cold sores xalatan eye drops storage provera and clomid cycle celecoxib 100mg capsules buy generic acyclovir lanoxin medication advair diskus side effects purple pharmacy buy venlafaxine without prescription viagra singapore buy esomeprazole magnesium trihydrate ip pantoprazole substitute provera and pregnancy test results minocycline hydrochloride for dogs side effects orlistat lesofat price viagra sublingual canada viagrageneric cialis topiramate and weight loss dosage cialis barato viagra low cost viagra lowest cialis online bulgaria support pharmacycustomercare com medazole 500 miles nimesulide drug side effects furosemide generic name lotrel generic amlodipine reichlox capsule hotel printable prilosec otc coupons online drugstore usa warfarin drug interactions patients substitute for micardis buy primatene mist in canada flonase coupons patients can you take klonopin with phenergan mircette generic non prescription acyclovir for sale berifen 100 sr to peso inderal dosage for migraines nifedipine side effects on fetus pilex cijena viagra prices walgreens nosipren medication list isoniazid pronunciation of english words zyprexa medication what is it used for asacol hd coupons ciprobay drug study retirides otc drugs sundown natural water pills reviews flomax by mail avapro medication coupon starcef capsule hotel buy zofran online minocycline side effects acne xatral od clobex lotion price viagra in canada online omeprazole 20 mg compare viagra to generic perfect rx tadalafil nifedipine er 30mg price propecia generic cost cozaar side effects mayo clinic how long does cytotec take to work what is dilantin pain killerdiovan belise pharmacy antabuse disulfiram cenveo jobs combivent inhaler medication cost isoptin sr medication diabecon dosage for benadryl candian pharmacy omnacortil buy aldactone no prescription lipitor side effects blisters augmentin no prescription does gernaric cials work i want a prescription for propecia progynova 1mg diflucan side effects medication testosterone test vicodin side effects constipation bupropion hcl 150mg xl plavix side effects plavix and aspirin betanoid syrup normanbetnesol liposafe weight loss venlafaxine by mail cefaclor capsules dose nyc cialis no prescription condyline 5 tint plavix prescription assistance vicodin dosage 5 minoxidil for women side effects xylocaine jelly aspirin and pregnancy first trimester elavil without rx flagyl and pregnancy test cipro on line usa lagatrim forte indications for hemodialysis cymbalta and weight gain side effects venlafaxine hcl 37.5mg weight loss viagra finland provera medicine for irregular menstruation buy cardizem pharmacy technician certification board cabgolin cabergoline half life buying fluoxetine over the counter cialis de venta capoten food interaction discount super viagra care by air canadian pharmacy sifrol medication identification diabecon himalaya products price advantage federal credit union hours zyvox side effects in elderly insulin pumps comparison how to use fucidin intertulle fanegada en metros cubicos revista infancia y aprendizaje amiloride hcl hydrochlorothiazide phexin bd tablets for toddlers cuckold creek maryland live casino lipitor 40mg lopressor medication dose prednisone india retin a cream no prescription levitra and cialis packs amantadine medication internet pharmacys aldara reviews for skin cancer levitra plus online buy cytotec online usa buy estrogen pills online norfloxacin 400 mg side effect better than viagra over the counter best viagra for men isotretoin 40 mg buy rabeprazole aciphex generic canadian healthcare mall levitra valtrex india prednisone online from mexico sinequanone 2015 tax rumafen gel paxil side effects go cialis 100 mgs of clomid amoxicillin canadian pharmacy order bulk cialis indian pharmacy albterol no prescription canadian pharmacy fluoxetine prozac side effects antidepressants vytorin 10 40 clindamycin hcl 300 mg capsran premarin 1.25 mg novolax laxatives furacin ointment uses dostinex drug test dermasone 0.1 novidat indications vardenafil 20 mg dosage lotemax eye drops price cialas las vegas pharmacies prednisone withdrawal side effects pharm support group medical support pills similar to viagra maxifort zimax 100 mg alli tablets online amerimedrx cialis vs levitra order z pack online no perscription generic robaxin erexin ingredients in benadryl phexin capsulectomy sibutramine hydrochloride monohydrate 10 mg lialda drug card cataflam 50 mg tabletta kamagra oral jelly singapore meprate 10 mg rite aid pharmacy atarax shortage detrol side effects medicines levitra professional online phexin azlyrics what is the differnt 1mg metallica nothing else matters lyrics trust mp3 amitriptyline online uk quinine water benefits prescription drugs india proscar 5mg cost cialis shop online trimetabol syrup norman mtabs reviews 50 cipla tadacip 20 reviews viagra otc canada cenveo williamsburg pa jobs thalidomide victims today benemid classification of living antabuse pharmacy buy periactin weight gain pills diovan coupons 2014 doxycycl hyc 100mg oracef antibiotic oracea side effects eye what is cefadroxil monohydrate best online canadian viagra pharmacy secnidazole tablets ip donde comprar prilogy en usa buying lexapro from india sildenafil citrate online zovirax cream treatment for shingles best viagra and cialis rhinathiol expectorant cough drugs side effects of duloxetine hcl dr 30 mg cap andros sildenafil glicerine soap mercury drug online order md price pharmacy discounts 20 mg cialis price the canadian pharmacy generic viagra in the usa for sale alendronate 70 mg efectos secundarios effexor withdrawal symptoms doxycycline with out a prescription ezetimibe simvastatin generic metrogel side effects decadron injection dosage diabecon by himalaya sample cialis tetracycline shortage 2012 cialis side effects alcohol free voucher for cialis online pharmacy januvia medication sitagliptin robaxin for dogs dose ranbaxy pharmaceuticals recall lot numbers lamotrigine overdose side effects bisoprolol fumarate 5mg tablets metformin dosages levobiotic 500mg amoxicillin ampicillin trihydrate brand name generic cialis using mastercard dormidina opiniones valoradas acomplia 20mg rimonabant asacol hd side effects warfarin no prescription danazol drug side effects over the counter doxycycline propecia candadian cheap vibramycin doxycycline frumil diuretic herbs sublingual methyl b12 side effects differin cream 0.1 reviews viagra 10mg arcoxia tablets 90mg letrozole bodybuilding forum can i buy pyridium onlinr alli discount glucovance dosage vasotec generic is sertraline 50 mg addictive starcef cefixime side flexeril generic name average cost of cialis leconfield house curzon street apartments canadian mail pharmacies indinavir crystals in urinalysis lopressor 25 mg iv viagra price philippines indinavir contraindications for nitroglycerin mirapex fibromyalgia evista and breast cancer antibiotics and alcohol bacteria viagra pen for sale 278 buy promethazine with codeine in canada coversyl australia where can i order hydrochlorothiazide viagra online paypal prednisolone sodium phosphate solution 50mg/5ml pharmacy in costa rica elocon cream and eczema yasmin no rx metronidazol para que sirve buy generic viagra overnight shipping long time tablets in pakistan trileptal depression anxiety definition for kids buy brand cialis online canada diltiazem side effects constipation ramicomp genericon convention is periactin available in canada donde puedo comprar lexapro en canada oxybutynin er 10mg tab myla malegra fxt canada hydrea prescribing information fluconazole side effects in cats penegra 100mg recommended viagra sites levoxyl generic name pfizer animal health sales jobs desogestrel pill tablets canadian viagra reviews instant viagrawithoutprescription buy amitriptyline online uk mirtazapine for dogs with liver disease avapro side effects hair loss asthma action plan for children in spanishatacand yasmine bleeth 2014 septra ds 800 160 tablet revista oroskopi cialis brand 20 mg original toronto drug stor stilnox 10mg sleep best online pharmacy nolva fluoxetine hcl 20mg side effects berifen medicina natural aristocort a 0.1 triamcinolone acetonide cream xenical orlistat 60mg canadian pharmacies for accutaine which country has cheap doxycycline tadacip 20 best price pharmacy 1010 permethrin 5 for lice treatment sildenafil citrate 100mg tab price viagra naturale viagra lowest price order meds no acript trimetabol posologie amoxicilline retina a no presciption florinef acetate lotrisone from india pharmacy viagra dosage for young men tindamax tinidazole side effects claravis side effects back pain buy cialis online 5mg what is gupisone tablets used for doxycycline cost without insurance citoteque como comprar rj brand viagra buy online amitriptyline buy online order viagra 100mg lynoral online combivent inhaler order on line no rx premarin cream dosage online birth control no prescription us antabuse drug info marcumar medication dictionary flexidol relax efectos visualesfliagraflomax canadian family pharmacy legit kamagra 100 online prescription free canadian pharmacy furosemide medication for hypercalcemia proscar for hair loss synthroid thyroid medication how to take prozac calming effect aldara cream warts buy sirius radio viagra ad avodart dutasteride side effects rapidtabs reviews on apidexin buspirone 5mg side effects prednisolone online singapore antabuse for sale no prescription viagra in bangalore price viagra for w pilule tricilest uk micardis coupons canada generic viagra super active 100mg indomethacin side effects in preemies cheap cialis melbourne augmentin and alcohol side effects bactroban cream danazol treatment for fibroids manufacturer of esomeprazole magnesium trihydrate effexor by mail floxin otic 0.3 sol vitamin c powder 365 pillsbury lopid 600 mg triglycerides normal range viagra sublingual absorption online pharmacy shipping to xanada alli 120 brand viagra hong kong echeck abilify medication aripiprazole cabgolin tablet zovirax price in the philippines milanuncios tenerife ofertas de empleo where to purchase metformin without rx alli usa plavix side effects bruising vasotec contraindications to breastfeeding buy doxazosin motilium tablets consumer information ranitidine 300 mg side effects combivent respimat inhaler cost pharmacy times continuing education for pharmacy technicians levitra online canada purchase antidepressants online metformin and alcohol reaction order bentyl online overnight buy tadacip online category tadacip slimex 15 mg buy vistaril dosage for sleep dyazide no prescription precose contraindications to tpa can i buy cialis in singapore 90 trental 400 pentoxifylline zoloft canadian pharcharmy tadalafil europe coumadin antidote medication online pain pills premarin coupon metformin sale no prescription prednisone for poison ivy alcohol generac ciallis tijuana pharmacy medications ranitidine medication for horses cephalexin online pharmacy enalapril side effects online pharmacy how can i get zofran buy hydromorphone online seroflo 500 multi haler amoxiline description flomist wikipedia free pinamox caps 500mg amoxicillin for dogs renagel medications rythmol drug thyroxine medication online testosterone cream for women viagra gel uk online minoxidil shampoo rogaine bonadoxina gotas nios alli diet pills cheapest zyban online pharmacy sertraline zoloft weight gain cialis shipped within canada grifulvin 500 canada levitra mexico pharmacy metazole cream of mushroom buy amatriptyline cheap aldactone medication indication pregnant halloween costumes diy clavaseptin 50mg trazodone price of cialis at walmart pharmacy flovent hfa inhaler coupons mirapex side effects weight gain viagra for sale no prescription adderall xr dosage information astelin side effects lantus solostar pen coupons lincocin con eucalipto inyectable alendronate fosamax medication for osteoporosis olmesartan medoxomil 20 mg tablets sildenafil citrate 100mg salzarex tadalafil 5mg cefixime 200mg vs 400mg buy clomid online with fast shipping anxiety symptoms in women insulin pump prices ventolin accuhaler laxadin bisacodyl dulcolax xanax side effects diamox side effects contrave diet pill coupons cockapoo dogs for sale in il lasuna pants for talllatisse mebendazole vermox 500 mg drug online no prescription needed liposafe testimonials on websites cialis non script for around 50 dollars sureway henderson ky sand lane phenergan side effects on fetus dyazide 37 5 25 cape island trawler comprar viagra generico contrareembolso fertility drugs online amoxicillen buy online tadalafil generic canada liposafe reviews of 50 plendil 10mg side effects duphalac syrup for kids zolpidem 10mg insomnia drug canesoral duodenum insurance marketplace gov buy z pak in usa comprar viagra sin receta canada buy feldene with paypal 100mg cialis to buy in uk baclofen pump withdrawal symptoms overnight shipping propanol amikacin sulfate injection dose for koi fish nartea callahan tunnelnasonex online viagra genuine pfizer news layoffs triamterene hctz online pharmacy trental 400 mg sildenafil citrate 100mg tab side effect fluconazole online arthritis symptoms osteoarthritis finasteride buy online tofranil drug uses where to buy domperidone online clomid for seal laxifen medicina progesterone no prescription needed losartan potassium 50 mg tab cost of viagra walmart atlantic drugs reviews viagra online italia medrol dose pack from canada dose of zithromax for gonorrhea glucophage 500mg viagra products claravis reviews acne keburukan pil yasmin euroclinix reviews on apidexin hydrea or hydroxyurea buy nizagara online avodart coupon 2014 virectin ingredients in nyquil lipitor and diabetes lawsuit settlements amounts betneval pommade antibiotique percocet withdrawal symptoms omifin 50mg tabs antabuse side effects disulfiram antabuse priligy kaufen printable voltaren gel coupon indocin dosage forms generic taladafil paypal voltaren retard 100 mg for sale canada pharmacys no prescription needed cialis in singapore qsymia coupon for 15mg metformina 850 efectos secundarios can you get high off of etodolac 400 mg pharmacy rx one scam how to use fertomid 25 topiramate 50 mg picture average cost of cialis prescription pfizer animal health spin off maxalt 10 mg side effects trazodone sleep trazodone 50mg kemadrin vs mirapex cialisa tadalafil tadalafiili 100mg wellbutrin xl side effects weight loss buy raloxifene prozac and alcohol fluoxetine diflucan dosage for thrush usa propranolol pill identifier pictures vicodin cytotec misoprostol precio koortslipcreme aciclovir to buy in u s where to buymetformin 500mg valtrex dosage for herpes suppression vermox plus buy genaric clonidine metrogel cream coupon kemadrin procyclidine purchase power folcres mexico vacations probenecid drug interactions detrol side effects itching buy fluoxetine online tadalifil without a script viagra sample pack xanax withdrawal cold turkey fentanyl withdrawal symptoms duration epamin 100 mg bystolic side effects hair loss ed pills at gnc rumafen medicine shoppe cialis mexico cabo priligy pastillas para la eyaculacion precoz es low dose viagara from canada buy clomid 100mg sotalex medication administration canadian pharmacies viagara kamagra site fiable finasteride online pharmacy store viagra sale uk fluoxetine sales buy fluoxetine online no prescription promethazine codeine syrup canadanonprescription pharmacy seth roberts levitra preise garlic butter recipe ingredients permethrin 10 for scabies